Ана Попова: От месец септември 2012 до 28 януари 2013 година в ДМСГД – Русе няма настанено нито едно дете с мярка за закрила

OLYMPUS DIGITAL CAMERAЗа периода на действие на проект „ПОСОКА: семейство“ на територията на област Русе през 2012 г в Дом за медико социални грижи за деца /ДМСГД/ – Русе са настанени само 17 деца с мярка за закрила по Закона за закрила на детето, а са изведени 38 деца в семейна или близка до семейната среда. Тези много добри показатели са резултат от добрата координация между институциите и работата в мрежа по превенция на изоставянето или настаняването на деца в институция за бебета, каквато е ДМСГД – Русе. 

За периода януари- декември 2012 година са осъществени общо 17 реинтеграции на деца в семейна среда, осиновени са 18 деца, 2 деца са настанени в приемни семейства, едно дете с увреждане е изведено в Център за настаняване от семеен тип в гр. Русе. 


През месец декември Мултидисциплинарният екип по проект „ПОСОКА: семейство“, който включва представители от следните институции – Отдел „Закрила на детето“ Русе, Регионална здравна инспекция, Община Русе и ДМСГД Русе, финализира актуализирането на 16 оценки на потребностите на децата от 0-3 години, настанени с мярка за закрила в ДМСГД – Русе и оценката на капацитета на техните семейства. Екипът обследва всяко дете и посети всяко семейство, за да прецени кое е в най- добрия интерес на детето – реинтеграция в биологичното или разширеното семейство, приемна грижа, осиновяване или настаняване в Център за настаняване от семеен тип. 
На базата на актуализираните оценки се изготвиха индивидуални планове за деинституционализация за всяко дете, които поставят конкретни срокове за извеждане на всички деца от институцията в семейна или близка до семейната среда. 
Паралелно се осъществяват и оценките на децата по проект „Детство за всички“, за които се предвижда изграждане на центрове за настаняване от семеен тип. 
Предвижда се до края на месец юни всички деца от институцията да бъдат изведени в среда близка до семейната, а за тези, които са с увреждания и се нуждаят от по-специализирана грижа е предвидено да бъдат настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, планиран в рамките на проект „ПОСОКА: семейство“ и изграден със средства на Оперативна програма „Регионално развитие“. 
В рамките на проект „ПОСОКА: семейство“ към този момент се осъществяват анализи за причините за настаняването на децата в този тип медико-социални домове. Проучва се наличната мрежа от социални, образователни и дравни услуги за децата от 0-3 години. Това се прави с цел да се планират и разкрият най- релевантните услуги, с които да се покрият всички потребности на децата от 0-3 и техните семейства, без да се налага тяхното институционализиране, доказано с негативен ефект върху развитието на децата. 
За успешната реформа на ДМСГД – Русе се работи целенасочено по превенция на изоставянето на деца, в рамките на изградения координационен механизъм на ниво Родилен дом, така и в отделение за недоносени деца към ДМСГД. 
Съвместно с НПО „Надежда и домове за децата”, които подкрепят логистично и материално децата и семействата от 0-3 годишна възраст, които са целева група на проект „ПОСОКА: семейство“, както и с Отделите „Закрила на детето“, МБАЛ – Русе и Бяла, общините на територията на областта, социалните услуги в общността и други заинтересовани институции през периода на действие на проекта се работи активно и са наблюдавани 49 случая на превенция на изоставянето и/или настаняването на деца в ДМСГД. За 4 деца в риск от изоставяне са предприети конкретни мерки и те са настанени в приемни семейства, 1 директно от Родилно отделение, 2 от спешен прием на КСУДС – Русе и едно от Отделение за недоносени в ДМСГД . Предстои 2 деца да влязат в приемни семейства след набавяне на килограми от отделение за недоносени в ДМСГД, след което да бъдат осиновени. За 20 деца продължава работата по подкрепа на семействата, за да могат децата да се отглеждат в семейна среда. 
Добрата съвместна работа и координация на всички институции и организации в област Русе, които работят за благоденствието на децата в изпълнение и на националната „Визия за деинституционализация на децата в България“ дава своите резултати. Входът към институцията е затворен, показателно от факта, че от месец септември 2012 до 28 януари 2013 година в ДМСГД – Русе няма настанено нито едно дете с мярка за закрила. 
Към 28 януари 2013 г. децата в ДМСГД Русе с мярка за закрила са общо 15, като за всяко дете е стартирало изпълнението на индивидуалния му план за деинституционализация и извеждане от институцията в семейна среда или близка до семейната. В област Русе все повече деца намират своите приемни семейства, като голям успех е развитието на приемната грижа за деца с увреждания и новородени бебета, благодарение на всички институции работещи в този сложен процес. Това съобщи Ана Попова – координатор на Министерство на здравеопазването за област Русе по проекта. 

Източник: А. Попова и RI

Прочетете още ...

Русе може да се превърне в първата област без институции за изоставени деца в България

В Областна администрация-Русе се проведе кръгламаса, посветена на грижите за децата ипредизвикателствата пред здравните и социалнитеуслуги за деца. Областният управител Венцислав Калчев открисъбитието, като обърна

Върни се обратно в