Екип

Дарете

Може да направите дарение на банковата ни сметка

IBAN: BG64STSA93001527795692

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК

За какво ще използваме средствата:

 • Превенция на изоставянето
 • Подкрепа за връщане в биологичното семейство
 • Настаняване в приемно семейство
 • Застъпничество, консултиране, супервизия и трансфер на добри практики в полза на семействата и децата на България

Общи условия

С настоящите Общи условия се определят взаимоотношенията на „Надежда и домове за децата – клон България“ (наричана по-долу за краткост НДД) и описват правилата за извършване на онлайн дарение, в полза на НДД, с нейните дарители – физически и юридически лица.

Методи за даряване:

 Уебсайтът на НДД дава възможност на дарителите да направят дарение чрез следните три метода:

 1. Картови плащания – Visa, MasterCard
 2. Превод по банкова сметка (ДСК)

Картови плащания

 • Дебитна, кредитна карта и бизнес карта (Visa, MasterCard).
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 1800 лв.
 • Не съхраняваме данни за банкови карти, използвани за плащане чрез сайта.

Превод по банкова сметка

 • Банка ДСК
 • IBAN: BG64STSA93001527795692
 • BIC: STSABGSF
 • Основание – посочете инициативата, която сте избрали. Ако не сте посочили конкретна инициатива, то Фондацията ще използва дарението за каузите с най-голям потенциал за положителна промяна спрямо нейните възможности.
 • В случай, че желаете да сте анонимен дарител в нашите отчети, то трябва да отбележите това.
 • Дарителят посочва сумата, която иска да дари, като впише сумата в предвиденото за това поле. Имайте в предвид, че постъпилото дарение в сметката на Фондация ще намалее със стойността на банковата такса за извършване на превода.
 • Дарителят извършва дарението в български левове (BGN), или чуждестранна валута.
 • Дарителят дарява желаната сума на основание чл.225 от ЗЗД, безвъзмездно в полза на НАДЕЖДА И ДОМОВЕ ЗА ДЕЦАТА КЛОН БЪЛГАРИЯ
 • Направеното дарение по чл. 255 от ЗЗД не подлежи на отказ и възстановяване.

 

Управление на даренията

 • В случаите, когато дарителят предоставя средства (дарение) за конкретна инициатива (кампания, програма) на НДД, в полето „съобщение“, основание, се посочва конкретната инициатива.
 • Когато дарителят не е упоменал конкретна инициатива, НДД приема дарението с благодарност и се задължава да използва получените средства в съответствие със своите цели и мисия, а именно:

– морална и материална подкрепа на деца и семейства;

– набиране на доброволци за осъществяване на благотворителни кампании и мероприятия;

 • НДД удържа средства от дарените от Дарителя суми с цел постигане на самофинансиране и устойчивост на услугите към дарителите.
 • НДД използва удържаните средства за управление на даренията и по специално за:

– подбор на бенефициенти;

– дейности за популяризиране на благотворителни инициативи и кампании;

– мониторинг и контрол;
– подкрепа на бенефициентите чрез подходящи дейности – обучения, консултации;
– годишна отчетност

 • Административни разходи, свързани с дейността на НДД.

Права на Дарителя

Дарителят може да:

 • Дарява анонимно или явно;
 • Дарява дългосрочно или еднократно;
 • Получава отчети; получава документ за направените от него дарения, при желание, (договор, служебна бележка, сертификат);
 • Изпрати кампания на приятел чрез Facebook, Twitter, Google+; популяризира кампания за която дарява, чрез банер и линк на свой сайт, страница в социалните мрежи и др.

 

Задължения на Дарителя

 • Да спазва разпоредбите на настоящите Общи условия и договора за дарение.
 • Да съобщава на Фондацията всяка промяна в наименованието, адреса си или в другите регистрационни данни, събирани с цел издаване на служебна бележка, сертификат, за направените дарения през годината към фондацията.
 • При подписан договор за регулярни дарения и желание за прекратяване, то да информира Фондацията с едноседмично писмено предизвестие.

Права на НДД

 • Да прави изменения в технологията или структурата на различни дарителски услуги и да разширява обхвата на предоставяните услуги за дарителите.
 • Да оповестява публично имената на своите дарители, освен когато Дарителят изрично не е упоменал, че желае да остане анонимен.
 • Да актуализира настоящите Общи условия.

Задължения на НДД

 • Да осигурява качествено управление и организационно обслужване на различните дарителски услуги в съответствие с настоящите Общи условия.
 • Да разпределя коректно получаваните дарения в полза на крайните бенефициенти или благотворителни кампании, като спазва изразената воля на дарителите, когато това е възможно. При невъзможност – да разпределя дарените суми за актуални благотворителни инициативи, целящи подкрепа на социално слаби хора, хора в затруднено финансово състояние, хора със здравословни проблеми, нуждаещи се от подкрепа.
 • Регулярно да публикува информация за разпределените средства на интернет страницата си и да информира за общата стойност на благотворителната дейност, осъществена през годината с всички дарения.
 • Ежегодно, до края на м. юни на следващата година, да публикува своя годишен отчет.
 • НДД не носи отговорност пред своите дарители, ако след насочване на целево дарени от тях суми към избран от дарителите краен бенефициент, същият прояви некоректност или злоупотреби с тях. В подобни случаи Фондацията е длъжна да отстрани възможно най-бързо възникналите проблеми с изпълнението на дарителската воля, като комуникира открито и активно с дарителите.

 

Избягване конфликт на интереси и корупционни схеми

НДД не приема целеви дарения от еднолични търговци и физически лица за индивидуални проекти (стипендии и др.) в полза на лица в родствена връзка с дарителя, а при дарения от търговски дружества – в родствена връзка с техните управители или членове на управителни органи.

Лица и организации, които са предоставяли дарения в полза на НДД нямат право да кандидатстват и да получават финансиране от нея в продължение на две календарни години от датата на предоставяне на дарението.

Влизане в сила

Настоящите Общи условия влизат в сила от 07.06.2024г., като една седмица преди тази дата НДД публикува в Интернет на адрес: https://hopeandhomesbg.com/bankova-smetka/

Приложимо право

При прилагането и тълкуването на настоящите Общи условия се прилага българското законодателство.