Ежедневната работа в полза за семействата в криза ни среща с интересни хора. Хора, изпълнени със страх за бъдещето на децата им. Страх от безпътицата, в която се намират и с огромно очакване да им посочим път за справяне със ситуацията.   Това налага да сме отдадени на каузата за създаване на възможности за добро бъдеще на децата.

Подпомагаме семействата да си намерят работа, децата да ходят на училище, да  подредят свой дом и да имат надежда за бъдещето. Много често откриваме и нови партньори, които с радост се включват в нашата дейност. Такъв партньор открихме в лицето на фондация „Mihaleva for Hope“ . Събраните от тях помощи ни бяха предоставени за децата, с които работим. Общото ни разбиране за това, че децата трябва да живеят в семейна среда ни дава надежда, че те в бъдеще няма да попадат и да живеят в институции. Семейството, със своите ценности и устои, няма как да бъде заменено.

„Mihaleva for Hope“ осъществява своята  дейност и се стреми да предоставя помощ и подкрепа за нуждаещи се лица и общности. Екипът на фондацията работи по проекти, които да окажат положителен ефект върху живота на хората, където и когато е нужно.

Добрите идеи ни събират, а мечтите се превръщат в реалност, когато много хора повярват, че могат да си подадат ръка.

Благодарим за доверието „Mihaleva for Hope“!

 

Thank you for trusting „Mihaleva for Hope“

Daily work for families in crisis meets us with interesting people. People filled with fear for their children’s future. Fear of the impasse they find themselves in and with great expectation that we will show them a way to deal with the situation. This requires us to be committed to the cause of creating opportunities for a good future for children.

We help families find work, children go to school, organize their homes and have hope for the future. Very often we also find new partners who are happy to join our activity. We found such a partner in the face of the „Mihaleva for Hope“ foundation. The donations they collected were given to us for the children we work with. Our common understanding that children should live in a family environment gives us hope that they will not end up living in institutions in the future. The family, with its values and foundations, cannot be replaced.

„Mihaleva for Hope“ carries out its activities and strives to provide help and support to individuals and communities in need. The foundation’s team works on projects to have a positive impact on people’s lives, wherever and whenever needed.

Good ideas bring us together, and dreams become reality when many people believe they can lend a hand.

Thank you for trusting „Mihaleva for Hope“!

(прочетено 36, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив