Виж в PDF

Memorandum V.T

 

 

Виж в PDFMemorandum - oblastna administracia-Stara Zagora

Виж в PDF

Sliven Memorandum

Виж в PDF

memokardjali 

Виж в PDF

memorandum

  

Виж в PDF

1

Виж в PDF

MEMORANDUM SOFOBLAST

Виж в PDF

MEMORANDUM VIDIN

Виж в PDF

MEMORANDUM VRATSA-1

 

 

DOKUMENT

Виж повече в PDF


 

Zapoved_RD-09-90-1

Виж повече в PDF


 

zapoved

 

Виж документа в PDF


 

ocument

 

Виж документа в PDF


 

SPORAZUMENIE B.Ch.K.

Виж документа в PDF


 

Заповед от Областен Управител на Област Силистра
Заповед от Областен Управител на Област Силистра

 

Виж документа в PDF


 

MoU-Pleven oblast-1

Виж документа в PDF

 

„Надежда и домове за децата” – клон България и Държавната агенция за закрила на детето /ДАЗД/, подписаха Меморандум за сътрудничество в процеса на реализиране на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Memorandum-SACP-HHC-Bulgaria-1

 

ВИЖ ОЩЕ В PDF

 


 

 

Мемурандум

Oblast_Razgrad_1_str
6_str

 

Споразумение за разбирателство между област Пазарджик, община Септември и „Надежда и домове за децата“- клон България

Memorandum s Oblast Pazardzhik
6ta str.(2)
Memorandum s Obshtina Septemvri
s-ri

 

 

 

 


 

Меморандум за разбирателство между административна област Силистра, община Силистра и „Надежда и домове за децата“ – клон България

silistra obl
silistra2
s-traobstina1
s-raobstina2

 

 

 

 

 

Работим заедно с Правителството за реализиране на политики по ефективното използване на публични средства за по-доброто бъдеще на децата на България. Фактите сочат, че децата отгледани в институции израстват като възрастни, които са по-малко способни да направят свой социален или икономически принос към обществото, често имат асоциално поведение и са по-неспособни да създадат стабилни семейства. Това налага осигуряването на живот в семейна среда за всяко дете да бъде важен държавен и обществен приоритет.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г.

за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – с. Широка лъка

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПО С Т А НОВИ :

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – с. Широка лъка, считано от 1 януари 2013 г.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационна ко­мисия и да сключи договор с членовете є до 14 януари 2013 г.

Чл. 3. Ликвидационната комисия да из­върши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 1 юли 2013 г.

Чл. 4. Трудовите правоотношения на ра­ботещите в лечебното заведение по т. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закрития Дом за медико-социални грижи за деца – с. Широка лъка, се поемат от Министерството на здравеопазването.

Заключителни разпоредби

§ 1. Постановлението се приема на осно­вание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за ус­ловията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечеб­ните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г. и бр. 84 от 2007 г.).

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3 от Постановление № 256 на Минис­терския съвет от 2009 г. за приемане на Ус­тройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г. и бр. 101 от 2012 г.), в пореден № 20, колона „Численост на персонала“ числото „2426“ се заменя с „2408“.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

КЪМ ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 


 

 

Споразумение с община Смолян

Споразумение с община Смолян Споразумение с община Смолян 2

 


 

Споразумение за сътрудничество с Министерството на здравеопазването


Меморандум за разбирателство

     

Писмо вх. № 04-00-33/03.09.2012 г., Заповед № 6-95-00-779/03.09.2012 г.и Областен координационен механизъм по деинституционализация – Русе