Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Калин Каменов, кмет на община Враца потвърдиха съвместните си ангажименти в подкрепа на децата в семейства с риск от изоставяне

memorandumVraca1На 25.07.2016 година във Враца беше подписан Меморандум за разбирателство между „Надежда и домове за децата- клон България“ и Общинска администрация Враца.

 Двете страни потвърдиха съгласието си да работят съвместно и да се подкрепят в процеса на реализиране на поставените цели в Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, насочени към реформиране на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) на територията на страната.
Предмет на сътрудничеството между НДД и държавната институция е осигуряването на адекватна подкрепа и консултиране на семейства в риск, както и подпомагане на специалистите, предоставящи социални услуги за деца и семейства и ефективното реформиране на съществуващите институционални грижи за деца.

В изпълнение на Меморандума ще се следват и приоритетите на община Враца по превенция и намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство, деинституционализация на грижата за деца и подобряване на мрежата от социални услуги в общността.

На събитието присъстваха още  Боряна Климентова, програмен координатор и Маргарита Андреевска, регионален координатор за област Враца в „Надежда и домове за децата – клон България”.

 

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в