Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България“ и Момчил Станков, управител на административна област Видин потвърдиха съвместните си ангажименти в подкрепа на децата в семейства с риск от изоставяне.

memorandum4На 22.02.2016 година във Видин беше подписан  Меморандум за разбирателство между „Надежда и домове за децата- клон България“ и Областна администрация Видин.

 Двете страни потвърдиха съгласието си да работят съвместно и да се подкрепят в процеса на реализиране на поставените цели в Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”, насочени към реформиране на Домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД) на територията на страната.
Предмет на сътрудничеството между НДД и държавната институция е осигуряването на адекватна подкрепа и консултиране на семейства в риск, както и подпомагане на специалистите, предоставящи социални услуги за деца и семейства и ефективното реформиране на съществуващите институционални грижи за деца.

„Във фокуса на нашата работа са децата с риск от изоставяне от  семействата. Ние сме убедени, че най-добрата грижа е семейната, където детето е обичано и с гарантирани права. ” – каза Георги Симеонов, като подчерта, че държавната стратегия за деинституционализация е с далечен хоризонт до 2025 година и с разработен план за действие, което я прави устойчива.

„За нас най-важни са децата, а децата без семейства заслужават нашите специални грижи и подкрепа. Затова областната администрация във Видин ще работи и ще подпомага това благородно начинание”, заяви Момчил Станков.

„С меморандума подкрепяме политиката, която се провежда на национално ниво по отношение деинстицуионализацията на децата”, коментира заместник областният управител Албена Георгиева в качеството си и на председател на Координационния механизъм по деинституционализация, създаден в област Видин по проект на „Надежда и домове за децата-клон България”. „След проведени 5 заседания, имаме решения по два казуса и се надявам да продължим успешно да работим в полза на децата”, отбеляза Георгиева за напредъка в съвместните дейности.

„В област Видин четири от институциите за деца са закрити, остават още две – Дома за деца, лишени от родителски грижи в Белоградчик и ДМСГД във Видин”, каза заместник-кметът Венци Пасков. Той потвърди подкрепата на община Видин и подчерта, че сътрудничеството ще подпомогне специализираните служби, работещи за реинтеграцията на децата в биологичните им семейства или за тяхното настаняване в приемни и осиновяването им.

В изпълнение на Меморандума ще се следват и приоритетите, включени в Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин за периода 2016 – 2020:

превенция за намаляване броя на изоставените деца и подкрепа за задържането им в биологичното семейство; деинституционализация на грижата за деца и оптимизиране капацитета на специализираните институции в област Видин; насърчаване на дейностите по приемна грижа и осиновяването на деца; подобряване на мрежата от социални услуги в общността за деца.

На събитието присъстваха още  Ирена Велкова, и.д. директор на Регионалната дирекция за социално подпомагане, Елена Петкова, национален експерт „Детски политики” и Елица Иванова, регионален координатор за област Видин в „Надежда и домове за децата – клон България”.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в