Годишен финансов отчет за 2022 година

Надежда и домове за децата – клон България, клон на ЧЮЛНЦ

ЕИК: 176220765

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

 

През 2022 г. Надежда и домове за децата – клон България продължи своята работа, следвайки основната си мисия, визия и цели – подкрепа на правителството за провеждането на реформата по динституционализация на грижите за деца в България и създаване на условия за подкрепа на деца и семейства в риск. Годината беше белязана със сериозни предизвикателства – след пандемията от COVID-19 настъпиха  тежки икономически, социални и психологически последствия – високо ниво на безработица, бедност, ограничаване на възможностите на децата и семействата и повишаване на уязвимостта на рисковите групи.

В рамките на отчетната 2022 година Надежда и домове за децата – клон България реализира дейности в няколко направления:

  1. Пряка работа с деца и семейства

Организацията има сериозен практически опит в подобряването условията за отглеждане на децата в техните биологични семейства, както и в пряката подкрепа на деца и семейства. Ключово в работата на Надежда и домове за децата – клон България е създаването на устойчивост в семейството, която да гарантира стабилността в семейството и след като организацията оттегли своята директна подкрепа. В тази връзка, директната работа с всички заинтересовани страни и постоянният контакт с целевите групи са от огромно значение, поради което организацията разчита изключително много на разработените Координационни механизми по деинституционализация. Те спомагат за подкрепата и съдействието по процеса, както и реформирането на грижата за деца на възраст от 0 до 3 години. Координационните механизми функционират като ефективен инструмент за междуинституционално взаимодействие с всички заинтересовани страни, с цел разрешаването на конкретни казуси на деца и техните семейства.

В рамките на 2022 г. по инициатива на организацията е проведена 1 сесия на Координационните механизми по деинституционализация в Бургас, както и непрекъснато консултиране на членовете на ОКМД.

Организацията ни има сериозен опит в работата с деца, техните семейства и общности, централните и местните власти. Този опит подпомага създаването, подобряването и разпространяването на устойчиви модели на семейна и близка до семейната грижа. Надежда и домове за децата – клон България е разработила модел за закриване на институция и заместването й със специфичен набор от превантивни и алтернативни услуги, който е признат от УНИЦЕФ и Световната здравна организация като най-добра практика в тази област.

В рамките на изпълнение на проект „Приключване елиминирането на институциите за деца под 3 г възраст в България: водещ проект за стимулиране регионалната и глобалната реформа“ Надежда и домове за децата активно подкрепи и съдейства за превенция на изоставянето на 390 деца в регионите (Плевен, София, София област, Бургас, Варна, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково и Ямбол) през 2022 година. Организацията активно работи и за реинтеграция на 12 деца от институциите, в регионите, където прилагаме нашите модели на работа. Подкрепа бе оказана и на 72 деца, които са настанени в приемни семейства от институциите и от родилен дом, за тях успяхме да намерим по-добрата алтернатива – живот в семейна среда.

През годината поради войната в Украйна pнашата организация оказа подкрепа на 23 семейства с деца от 0 д 3 години в областите Плевен, Велико Търново, Ямбол и Видин. Основната ни подкрепа бе материална с нужните продукти и консумативи за семейството, но също така и емоционална поради травмата, която семействата преживяват. Нашите регионални координатори от горепосочените градове оказаха съдействие на тези семейства за свързване с конкретни институции, задвижване на процедури за статут и други нужни административни дейности.

В рамките на процеса по закриване на специализираните институции – ДМСГД, нашата организация пое инициативата и получи подкрепата и заедно с АСП и националните екипи по места се осъществи ре-оценка на 197 деца, настанени в последните 4 ДМСГД в Стара Загора, Кърджали, Плевен и Варна. След приключване на преоценката Надежда и домове за децата – клон България изработи доклад с изводи и препоръки, който бе изпратен до АСП, МЗ и ДАЗД.

В рамките на 2022 година екипът на Надежда и домове за децата – клон България успя да подкрепи извеждането на 6 деца от Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) и да им осигури по-добра среда – връщане в биологичното им семейство и настаняване в приемно такова.

                През годината Надежда и домове за децата – клон България реализира и събития, свързани със събиране на средства от корпоративни и индивидуални дарители. Реализирахме кампания „Уют в дома“ заедно с Електрохолд България АД за подкрепа на 45 семейства в областите Монтана, Перник, София град, София област, Плевен, Враца и Видин. Подготвихме текстове и видеа, показващи работата на нашата организация за кампания в платформата за групово набиране на средства Подкрепи.бг.

  1. Повишаване на капацитета на системата за закрила на детето

Един от ключовите начини, по които Надежда и домове за децата – клон България променя нагласите и развива обхвата на своята работа е чрез предоставянето на експертна и специализирана подкрепа и обучения за всички заинтересовани институции на областно ниво по теми, свързани с деинституционализацията, грижата за деца, подкрепа за семействата, приемна грижа, мултидисциплинарен подход и междуинституционално взаимодействие.

Пряката работа с деца и семейства и развитието на различни междусекторни партньорства доказа отново колко ефективни са нашите модели на работа – Активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм по деинституционализация, признати като добри практики от УНИЦЕФ – Женева и Министерството на труда и социалната политика.

Подкрепихме ОЗД с 258 консултации по казуси на деца и семейства, при които има риск от изоставяне и се работи по реинтеграция (връщане в биологичното или приемно семейство от институции). В рамките на годината проведохме 16 координационни срещи с директори на дирекции „Социално подпомагане“, Началници на отдели „Закрила на детето“, доставчици на социални услуги, местни партньори.

Реализирахме и 3 Кръгли маси в Русе, Враца и София област, чиято цел бе да дискутираме добрите практики в тези региони при закриване на ДМСГД и подкрепата за деца и семейства. Участниците в тези Кръгли маси бяха 68 специалисти от ОЗД, ДСП, РДСП, областна администрация, общини и доставчици на социални услуги.

Организацията ни и през тази година продължи да популяризира и разпространява нашата работа и чрез страницата на организацията и чрез Фейсбук такава. В рамките на годината бяха подготвени и качени 29 публикации на интернет страницата ни. В социалните медии нашата организация също имаше изключително представяне с 90 публикации на Фейсбук страницата ни.

  1. Застъпническа дейност

Надежда и домове за децата – клон България е член на Коалиция „Детство 2025“ – неформална структура, която работи активно за провеждането на реформата по  деинституционализация и подкрепата на децата и семействата в България чрез дейности по превенция, реинтеграция, предоставяне на социални услуги, застъпничество, повишаване на капацитета и др. През 2022 година Коалицията продължи активно да реализира разнообразни инициативи и срещи, да взима участие в тематични форуми и събития, както и да разработва текстове, становища и официални писма, насочени към развитието на процеса по деинституционализация. 

През отчетния период, Коалиция „Детство 2025“ проведе 12 заседания, а нейни представители участваха в 5 срещи на политическо ниво, сред които с Министъра на труда и социалната политика, Изпълнителния директор на Агенцията за социалното подпомагане, Заместник – министъра на здравеопазването и др., на които бяха обсъдени визията за продължаването на реформата до 2025 г., развитието на иновативни услуги, подобряването на качеството на социалните услуги, ЗСУ и разработването на вторичното законодателство към него, подкрепата на уязвимите групи, извеждането на децата от Домовете за медико-социални грижи за деца и защитата на техния най-добър интерес.

Надежда и домове за децата – клон България разви успешно своята програма за детско участие и застъпничество. В рамките на 2022 година бяха проведени 8 интерактивни сесии. Темите, които бяха поставени за разглеждане са насочени към правата на децата, детското участие и застъпничеството за децата в неравностойно положение, както и активно учене чрез действие и групова работа. В рамките на годината Програмата за детско участие получи и награда от Министерство на труда и социалната политика за „Социални иновации“ именно за пряката застъпническа работа на децата и младежите от програмата.

Като клон на британската благотворителна организация Hope and Homes for Children, българската организация участва в редица форуми на европейско и международно ниво, както и в разработването на значими документи, определящи политиките на ЕС по отношение на правата на децата и тяхната закрила.

  1. Фондонабиране

„Надежда и домове за децата – клон България“ работи в 13 от 28 области в България през 2022 г. Само с четири институции от стария тип, останали за затваряне, организацията ни служи като катализатор за глобалното премахване на институционалната грижа. Доказваме, че институциите са неприемлив начин за отглеждане на деца и се стремим да изградим световен консенсус относно това.

Местен и международен бизнес подкрепи работата ни в България през годината. Най-големите дарители са от Лихтенщайн, Швейцария, Дания: Medicor Foundation, UBS Optimus Foundation, the VELUX Foundations. Сред нашите български дарители с гордост можем да посочим Електрохолд България ЕАД, Борика Банк Сервиз АД и ЮСК Бул ЕООД.

Кампанията ни „УЮТ У ДОМА“ с Електрохолд България ЕАД беше номинирана на 20-те юбилейни награди за инвестиция в обществото на Българския форум на форума на бизнес лидерите.

Координационният ни механизъм за деинституционализация беше номиниран за социална иновация от Министерството на труда и социалната политика.

Имаме отворена една crowdfunding кампания в Podkrepi.bg и една приключила успешно в Bithope.org.

„Надежда и домове за децата“ работи по следните седем глобални цели за устойчиво развитие на ООН:

и в следните области на интервенция:

  • Превенция на изоставянето на бебета
  • Подкрепа за връщането им в биологичното семейство
  • Настаняването им в приемно семейство
  • Застъпничество, консултиране, супервизия и трансфер на добри практики

 

С благодарност приемаме Вашата помощ на: IBAN: BG64STSA93001527795692.

Доклад и годишен финансов отчет  

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Върни се обратно в