21121221Българския клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 2011 г .

Екипът фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни възрастни хора.

Нашата цел е  провеждане на по-активна политиката по превенция на изоставянията и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции в България.  Необходим е  системен подход при семейните политики, за да имат те устойчив характер.  Всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано и защитено.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ влага сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата.

През януари 2012г. стартирахме проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България” в подкрепа на проект „ПОСОКА Семейство“ на МЗ. Изградихме и обучихме Областни координационни механизми по деинституционализация. Чрез надграждащи и допълващи дейности, спомогнахме за по-успешното реализиране на проекта,  в рамките на който ще бъдат закрити 8 ДМСГД в областите София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе.

Проектът се осъществява на базата на Меморандум за сътрудничество между „Надежда и домове за децата“ и МТСП, ДАЗД и МЗ. Целите и дейностите му са свързани с практическото прилагане на модела, разработен от нашата организация за АКТИВНА подкрепа на семействата, чиито основните  принципи са:

Резултатите от работата ни към 12.11.2013 година са:

– „Защо институциите са вредни за децата”;

– „Как се закрива институция”;

– „Какво означава да подкрепяме семействата или моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата”;

– „Как да работим ефективно в КМ”;

– „Алтернативни здравно-социални услуги за деца и семейства”

– Мотивационен тренинг за членовете на КМ.

Обученията са два типа:

Въвеждащо обучение със следните основни теми:

Тема 1: Деинституционализация – нормативна уредба, настоящо състояние, добри практики и предизвикателства;

Тема 2: Място на персонала на ДМСГД в процеса на деинституционализация и перспективи за професионална реализация

Тема 3: Развитие на детето от 0 до 3 години и последиците от отглеждането му в институция;

Тема 4: Хуманната мисия на работещия с деца.

Надграждащо обучение, което включва следните теми:

Модул 1

Тема  1:  Мултидисциплинарна работа в грижата за деца от 0 до 3 години;

Тема 2: Подходи, методи и техники за работа с деца от 0 до 3 г. в институции за преодоляване на дефицити в развитието на детето;

Тема 3: Индивидуалната работа с децата – основен фактор за тяхното състояние и израстване.

Модул 2

Тема 1: Работа със семейства – системен подход;

Тема 2: Интеграция и социализация на деца от 0 до 3 г. в общността

От 2012 година, заедно с Правителството, работим за закриване и на останалите ДМСГД.

Резултат е закриване на ДМСГД в Широка лъка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20 декември 2012 година  и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 156 от  29 юли  2013 година за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил. Продължава процесът на разкриване на социални услуги за деца в общността.

За нас Деинституционализацията е цялостна трансформация на отношенията в системата за детска грижа – от институционални и ориентирани към отглеждане на групи проблемни хора –в ориентирани към зачитане на детето-индивид и неговото семейство. Обединени от тази идея и за пряката реализация на Национална, Регионални и Местни политики, заедно с 16 НПО, работещи с и за децата създадохме Коалиция „Детство 2025“.