На 26.05.2015 година се проведе първото заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация

първо заседание на  Областен координационен механизъм по деинституционализация
първо заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация

 

В Кърджали вече работи Областен координационен механизъм по деинституционализация . В зала 301 на областната администрация се проведе първото му заседание.

То бе открито от областния управител Илия Илиев, който изтъкна ползите от подобен механизъм на регионално ниво и потвърди ангажимента на държавата да сътрудничи със структурите на гражданското общество при взимането на важни за децата и семействата решения. Настоящият координационен механизъм не е комисия, нито съвет, въпреки, че има постоянен състав и асоциирани членове, както и правилник за организацията и дейността. Той е по-скоро платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство. Неговите целеви групи са децата в риск и нашата задача е да ги защитим като обединим своите усилия, време, експертиза и ресурси за успешно решаване на всеки един отделен казус, обясни местният координатор на проекта Иванка Таушанова.

Механизмът е разработен  по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“ който се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“ Той е обвързан с Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”.

Кремена Стоянова, национален експерт „Детски политики” към „Надежда и домове за децата – клон България“ представи пред участниците конкретни примери от прилагането на ОКМД в различни области на страната и постигнатите резултати, а именно – намаляване броя на изоставените и настанените деца в институции, реинтегрирането им в биологичните им семейства или при приемни родители.

Прочетете още ...

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Как да осигурим по-добро лечение на дете

На 17.01. 2024 г в Областна администрация Бургас се праведе 24 –тото заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация. Присъстваха 11 членове на областен координационен

Подари надежда

Нека внесем уют у дома! Нека отново подарим надежда!   Надежда и домове за децата – клон България заедно с Електрохолд България АД започваме своята

Върни се обратно в