На 7 декември 2016 г. от 10.30 часа в Конферентна зала на Областна администрация Стара Загора

okmd071220161Днес, на 7 декември 2016 г. от 10.30 часа в Конферентна зала на Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Той е разработен в изпълнение на двугодишната програма на «Надежда и домове за децата – клон България» на територията на 24  области в стрната.

ОКМД кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, създаден в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Закона за закрила на детето, и Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертва на трафик.

„Нашата обща цел е да подсигурим  на първо място най-добрия интерес на детето, да съумяваме да сме гъвкави при вземане на решения, както и да проявяваме етично поведение при решаване на всеки конкретен случай“, обърна се към присъстващите инж. Ранов.

Боряна Климентова, програмен координатор към „Надежда и домове за децата – клон България“ представи Актуализиран План за действие в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“. Акцентите в презентацията бяха върху водещия приоритет на Плана, неговите специфичните цели, застъпените целеви групи и предвидените мерки за изпълнението му.

Коментираха се и новите услуги, които ще се предоставят на територията на Област Стара Загора, както и предстоящото закриване на 29 домове за деца, лишени от родителски грижи и на 17 домове за медико-социални грижи за деца.

Координацията на областно ниво ще се извършва от областния управител чрез областен координационен механизъм, в който участват кметовете на общините, участващи по плана, и ръководителите на териториалните структури на МТСП, МЗ и МОН, както и представители на НПО и други.

Участниците в заседанието дискутираха състоянието на услугите за деца на територията на Област Стара Загора. Представен бе и успешно решен случай на предотвратяване изоставянето на дете в рамките на ОКМД.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в