Областния управител на Софийска област г-жа Росица Иванова ръководи първото за 2017 година заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация на деца

На 09.01.2017 година се проведе заседание на Областният координационен механизъм по деинституционализация за София област, Боряна Климентова от „Надежда и домове за децата-България“ представи актуализирания План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.

Документът е изготвен на база анализи на всички институции, участващи в процеса по деинституционализация. Водещ принцип в Плана е гарантирането на правото на децата да живеят в семейна среда и да получават качествени грижи и услуги според индивидуалните им потребности.

Целеви групи са всички деца в риск или потенциален риск; децата, които към настоящия момент са настанени в специализирани институции; родителите и семействата.

Предвидените мерки осигуряване на социални и интегрирани услуги за ранна интервенция и превенция в семейна среда; за осигуряване на грижа в семейна среда за деца в риск, които не се отглеждат от биологичните си родители и поетапно закриване на домовете за медико-социални грижи за деца; мерки за осигуряване на социални услуги и подкрепа в общността за децата, настанени в домовете за деца, лишени от родителска грижа и децата от тези домове, напускащи системата за грижа; за осигуряване на социални, здравни и интегрирани здравно-социални услуги за децата с увреждания; за повишаване на ефективността на системата за гарантиране на правата на децата и мерки за изграждане на необходимата инфраструктура за услуги за деца. 

Презентацията на г-жа Климентова запозна с дейностите, които са предвидени за изпълнение на Плана, като те включват: разширяване на мрежата от услуги за превенция на изоставянето на деца и раздялата им с техните биологични родители и семейства; предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие и ранна интервенция на уврежданията; развитие на подкрепящи реинтеграцията в биологичното семейство социални услуги; подобряване на процедурите по национално осиновяване и разширяване на подкрепата за кандидат-осиновителите и осиновителите; осигуряване на профилирана приемна грижа; преустановяване на настаняването на деца до тригодишна възраст в резидентни услуги и закриване на домовете за медико-социални грижи за деца.

Услугите, предвидени в Актуализирания план, обединяват вече предоставяни с някои нови, каквито са: Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с високо-рисково поведение и потребност от специални здравни грижи (здравно-социална услуга, в която ще се предоставя консултативна, терапевтична и друга високо квалифицирана подкрепа за деца с високо рисково поведение и потребност от специални здравни грижи, както и възможност за предоставяне на временна резидентна грижа в случай на необходимост от 24-часова непрекъсната грижа и подкрепа), както и Центрове за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

Координацията на областно ниво ще се извършва от Областния управител чрез Областния координационен механизъм, в който участват кметовете на общините, участващи по плана, ръководителите на териториалните структури на МТСП, МЗ и МОН, представители на НПО и други.

Актуализираният План за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ предвижда в Софийска област да се създадат нови Центрове за обществена подкрепа/Общностни центрове за деца и семейства – в общините Ботевград, Елин Пелин и Самоков; нови Дневни центрове за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства, които да бъдат в Ботевград, Елин Пелин и Правец; както и нови Центрове за настаняване от семеен тип за деца в Елин Пелин и Правец.

Заседанието приключи с обсъждане на актуализирания План и възможностите за неговото изпълнение по места.

 

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в