От 01Февруари 2015 година Надежда и домове за децата-клон България започва работа по проект

cropped-logo100EEA+Grants+-+JPGОт 01Февруари 2015 година Надежда и домове за децата-клон България започва работа по проекта „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Основен проблем при политиката по деинституционализация (ДИ) е липсата на ефективен модел за сътрудничество и координация на областно ниво. Няма среда, в която местните институции, гражданските организации и уязвимите групи да срещнат гледни точки, обединят ресурси, интегрират усилия за решаване на конкретни човешки проблеми.

Настоящият проект цели подобряване въздействието и практическото приложение на областните политики за деца чрез платформа за междусекторно партньорство, с опростени и ефективни правила, ориентирани към вземане на решения чрез среща на власт, експертиза, ресурси и място за учене и подкрепа.

Очаквани резултати: работещ модел за ефективно междусекторно партньорство в Благоевград, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Сливен, София област и София, Стара Загора, Казанлък, Ямбол, Хасково; овластени институции, повишен капацитет на местно ниво; променени нагласи към ДИ и целевите групи.

Ползватели: Деца в риск от изoставяне и семействата им. Областният координационен механизъм за деца е с основен фокус активната и споделена подкрепа за тях.

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителсвени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Надежда и домове за децата – клон България“ и при никакви обстоятелства не може да се пиема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България

За повече информация посетете:

www.ngogrants.bg.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в