ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г. за структурни промени в системата на здравеопазването

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 305 ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за структурни промени в системата на здравеопазването

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Видин, считано от 1 януари 2020 г.

Чл. 2. (1) Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационната комисия и да сключи договор с членовете й до 15 февруари 2020 г.

(2) Ликвидационната комисия по ал. 1 да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 15 юли 2020 г.

Чл. 3. Трудовите правоотношения с работещите в лечебното заведение по чл. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 4. Активите и пасивите, както и другите права и задължения на лечебното заведение по чл. 1 се поемат от Министерството на здравеопазването.

Чл. 5. Документите от архива на закритото лечебно заведение по чл. 1, с изключение на документите, предадени от ликвидационната комисия по чл. 2, ал. 1 на съответните регионален държавен архив и териториално поделение на Националния осигурителен институт, се предават за съхранение до изтичането на определените им за това срокове на Регионалната здравна инспекция – Видин.

Чл. 6. Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

Чл. 7. Създава от 1 януари 2020 г. Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин, към Министерството на здравеопазването като юридическо лице на бюджетна издръжка за специфичните си функции със седалище Видин и с предмет на дейност:

1.подкрепа на семействата на деца с увреждания и хронични заболявания за назначаване и провеждане на ранна диагностика, диагностика, лечение и медицинска и психосоциална рехабилитация;

 1. продължително лечение и рехабилитация на деца с увреждания и тежки хронични заболявания и обучение на родителите им за поемане на грижата в семейна среда;
 2. осигуряване на посещения от медицински специалисти за оказване на специфични грижи за деца с увреждания и тежки хронични заболявания, отглеждани в семейна среда и в социална услуга резидентен тип;
 3. осигуряване на специализирани палиативни грижи за деца.

Чл. 8. (1) Определя численост на персонала на центъра по чл. 7 – 28 щатни бройки.

(2) Трудовото правоотношение с директора на центъра по чл. 7 възниква въз основа на конкурс. Конкурсът се обявява от министъра на здравеопазването.

Чл. 9. (1) Центърът по чл. 7 се създава на основата на материално-техническата база, ползвана от Дома за медико-социални грижи за деца – Видин.

(2) Министърът на здравеопазването да издаде заповед за предоставяне на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост, ползвани от Дома за медико-социални грижи за деца – Видин, които преминават към центъра по чл. 7.

(3) Документите относно недвижимите имоти и движимите вещи по ал. 2 се предават на центъра по чл. 7.

Заключителни разпоредби

 • 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 148 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 1 и 100 от 2018 г. и бр. 26 и 54 от 2019 г.) се правят следните изменения:
 1. В пореден № 14, в колона „Обща численост на персонала“ числото „1366“ се заменя с „1338“.
 2. В пореден № 19, в колона „Обща численост на персонала“ числото „25“ се заменя с „53“.
 • 2. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на постановлението министърът на здравеопазването да обяви и проведе конкурс по Кодекса на труда за заемане на длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин.

(2) До провеждането на конкурс длъжността директор на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин, се заема по трудово правоотношение, възникнало на основание чл. 68, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда.

 • 3. В срок до 10 януари 2020 г. министърът на здравеопазването да утвърди структурата на Центъра за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания – Видин, броя на леглата и щатното разписание по длъжности.
 • 4. В срок до 10 януари 2020 г. министърът на здравеопазването да издаде заповедта по чл. 9, ал. 2.
 • 5. Постановлението се приема на основание чл. 35, ал. 1 и чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г., бр. 44 от 2013 г. и бр. 26 от 2019 г.).
 • 6. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков

9298

 

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Върни се обратно в