ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 156 от 29 юли 2013 година ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ДОМА ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА – КЮСТЕНДИЛ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  156

от  29 юли  2013 година

 ЗА закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил 

 

М И Н И С Т Е Р С К И Я Т    С Ъ В Е Т

П О С Т А Н О В И:

  

Чл. 1. Закрива Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, считано от 1 август 2013 г.

Чл. 2. Министърът на здравеопазването да определи състава на ликвидационна комисия и да сключи договор с членовете й до 14 август 2013 г.

Чл. 3. Ликвидационната комисия да извърши всички действия по ликвидация на лечебното заведение по чл. 1 до 31 януари 2014 г.

Чл. 4. Трудовите правоотношения на работещите в лечебното заведение по т. 1 да се уредят съгласно чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда.

Чл. 5. (1) Разходите за ликвидацията на лечебното заведение по чл. 1, включително за обезщетенията по Кодекса на труда, се изплащат от бюджета на Министерството на здравеопазването.

(2) Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закрития Дом за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, се поемат от Министерството на здравеопазването.

Чл. 6. (1) Средствата за издръжка за 2013 г., предвидени по бюджета на Министерството на здравеопазването за Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил, приспаднати с разходите по чл. 5, ал. 1 за 2013 г., се прехвърлят от бюджета на Министерството на здравеопазването единствено за финансиране на делегирани от държавата дейности за социални услуги за деца в общността.

(2) Средствата по ал. 1 се прехвърлят по реда на чл. 34, ал. 3 от Закона за устройството на държавния бюджет по съвместно предложение на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването до министъра на финансите.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, приета с Постановление № 28 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 20 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 16 от 2001 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 84 от 2007 г. и бр. 44 от 2013 г.), и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.

§ 2. В приложението към чл. 2, ал. 2, т. 9 и ал. 3 от Постановление
№ 256 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 88 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2009 г., бр. 27 и 64 от 2010 г., бр. 2, 5, 15, 38, 41 и 59 от 2011 г., бр. 101 и 103 от 2012 г. и бр. 30 от 2013 г.) в пореден № 20, колона „Численост на персонала” числото „2408” се заменя с „2381”.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Пламен Орешарски

 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Нина Ставрева

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в