Практика на „Надежда и домове за децата – клон България“ беше включена в наръчник „Инвестиране в децата“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Препоръката на Европейската комисия от 2013 г. „Инвестиции в децата: прекъсване на кръга на неравнопоставеност“ представи съгласуван политически подход към детската бедност и благосъстояние.

Нов Наръчник за прилагане на тази препоръка беше разработен и издаден от европейската мрежа за децата Eurochild и нейните партньори, който показва как страните-членки могат да приложат на практика тези насоки.

Публикацията представя 15 обещаващи примера на съществуващи практики и политики в Европа, които прилагат европейската политика на практика. Един от тези примери са резултатите от работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ по проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на системата за грижа за деца от 0 до 3 години в България“.

През последните 15 години в България се вижда ясен напредък по отношение на спазване правата на децата и в частност деинституционализацията. Усилия се полагат за интегриране  на деца със специални потребности в масовите училища и се предприемат стъпки и действия за закриване на домовете за деца.

От 2007 година България е членка на ЕС и това ускори реформирането на политиките за деца чрез ефективно използване на средства от ЕС и донори и координация на процесите на деинституционализация. Сложността на процесите поражда и проблеми, но тенденцията е положителна и дава възможност за анализи и подобрения.

През 2010 година Българското правителство прие Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“ и План за  действие към нея, което е ангажимент с яснота на действията и отговорностите.

Визията адресира следните проблеми:

 • Фрагментиран подход към реформите
 • Липса на координация между закриването на институции за деца и превенция на изоставянето и създаване на алтернативна грижа
 • Реформиране на закрилата на детето и разгръщане на адекватни и адаптивни социалните услуги.

„Надежда и домове за децата – клон България“ със своя проект „Стратегическа деинституционализация и реформа на системата за грижа за деца от 0 до 3 години в България“ 2012 – 2014 г. подкрепи Визията на българското правителство и в частност изпълнението на проекта на МЗ „ПОСОКА: семейство“ от Плана за действие и успя да постигне:

 • координирано предоставяне на подкрепа на семействата в риск и на процесите по деинституционализация чрез създаване на Областни координационни механизми по деинституционализация
 • демонстрира модел на извеждане на семейства от криза, който се опира на силните страни и ресурси в семейството, близки, роднини и общността наречен АКТИВНА семейна подкрепа
 • в процеса на извеждане на деца от институции, децата са движещ фактор с техните потребности и възможност за развитие в семейна среда – деинституционализация с фокус върху интересите на детето
 • обединяване усилията на НПО, активни деинституционализацията, в Коалиция „Детство 2025“ – единни позиции и общи застъпнически дейности

Необходимо е:

 • Спиране на институционалната грижа за деца, вместо надстрояването й, както и насърчаване на безопасна и качествена семейна среда
 • Развитието на приемна грижа и услуги за деца в общността
 • Да се вземе под внимание правото на децата да израстват в семейства си и да се предотврати разделянето с родители им
 • Въвеждане на ясни оценки на ефективност на база постигнати резултати за децата

Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика за България официално признават моделите на „Надежда и домове за децата – клон България“ – ОКМД и АКТИВНА семейна подкрепа като ценни и ефективни механизми за практическо изпълнение на политиката на деинституционализация.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в