Представяне на Актуализирания План за действие 2016 – 2020 в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“

На 26.04.2017 година се проведе заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация в София – град. Живка Такева – Първанова, заместник областен управител и председател на Координационния механизъм приветства участниците. Заседанието бе посветено на представяне на Актуализирания План за действие 2016 – 2020 в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата от Република България“.

„Надежда и домове за децата – клон България“ направиха преглед на Актуализирания План за действие с конкренти акценти и ключови дейности и мерки, както и бяха описани предвидените услуги по Картата на услугите за София град. Основните елементи на презентацията бяха свързани с развитието на услугите по превенция и ранна интервенция на деца с уврежданията, както и подобряване условията на алтернативната грижа за деца. Развитието на ефективна и ефикасна система за закрила на детето, както и гарантиране правата на децата е основа за развитие на обществото. Бе споделен и случай на добра практика по реинтеграция на дете с увреждане.

 В заседанието участваха 22 души, представители на РУО, РЗИ, РДСП, ДСП, ОЗД, доставчици на услуги, Столична община, неправителствени организации, Областна администрация, които са членове на Областния координационен механизъм.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в