Предстои приемане на План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ беше приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. (Държавен вестник, бр. 21 от 13 март 2012 г.). Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Основните й приоритетни области на интеграционната политика са: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. 


В изпълнение на целите на НСРБИР следва да се осъществи областно планиране – всяка област да изготви областна стратегия, а всички общини, на територията на областта – общински планове за действие. Планът за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) е разработен съгласно дадени насоки и указания от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, чрез Областния управител на Област Русе. Кметът на Община Русе със своя Заповед сформира Общински оперативен екип, който да организира и координира цялостния процес по изработване на Плана за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.). В разработването на плана за действие взеха участие представители на следните институции: 
• Община Русе; 
• Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”; 
• Дирекция ”Социално подпомагане”, гр. Русе; 
• Регионална Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Русе; 
• Дирекция ”Бюро по труда”, гр. Русе; 
• Общински съвет Русе; 
• Представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, БНО „Надежда и домове за децата – клон България; 
• ТСБ-Русе; 
• РИО на МОМН; 
• Регионална здравна инспекция – Русе. 
Общинският план за действие на Община Русе се базира на съответен анализ на потребностите и спецификите на местните общности. Планът за действие съвпада с първия период на Областното планиране, което следва да съвпадне с периодите, предвидени в Плана за действие към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
Планът за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) е съгласуван с експертите от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, съгласно изискванията. На 21 февруари Общински съвет-Русе ще приеме План за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.). 

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.

Прочетете още ...

Ема Кичева, ръководител "Корпоративни комуникации" Лидл България

Приз „Семеен благодетел“

Радостни сме, че успяхме да благодарим на Лидл България за цялостната подкрепа, сътрудниество, разбиране и съдействие на нашата кауза всяко дете да има семейство и

Върни се обратно в