Предстои приемане на План за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.)

Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 /НСРБИР/ беше приета от Народното събрание с Решение от 1 март 2012 г. (Държавен вестник, бр. 21 от 13 март 2012 г.). Стратегията прилага целенасочен интегриран подход към гражданите в уязвимо положение от ромски произход, който се прилага в рамките на по-общата стратегия за борба с бедността и изключването, и не изключва предоставянето на подкрепа и за лица в неравностойно положение от други етнически групи. Основните й приоритетни области на интеграционната политика са: образование, здравеопазване, жилищни условия, заетост, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. 


В изпълнение на целите на НСРБИР следва да се осъществи областно планиране – всяка област да изготви областна стратегия, а всички общини, на територията на областта – общински планове за действие. Планът за действие на Община Русе в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) е разработен съгласно дадени насоки и указания от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, чрез Областния управител на Област Русе. Кметът на Община Русе със своя Заповед сформира Общински оперативен екип, който да организира и координира цялостния процес по изработване на Плана за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.). В разработването на плана за действие взеха участие представители на следните институции: 
• Община Русе; 
• Сдружение „Българо-Румънски трансграничен институт по медиация”; 
• Дирекция ”Социално подпомагане”, гр. Русе; 
• Регионална Дирекция “Социално подпомагане”, гр. Русе; 
• Дирекция ”Бюро по труда”, гр. Русе; 
• Общински съвет Русе; 
• Представители на НПО – Сдружение „Център Динамика”, БНО „Надежда и домове за децата – клон България; 
• ТСБ-Русе; 
• РИО на МОМН; 
• Регионална здравна инспекция – Русе. 
Общинският план за действие на Община Русе се базира на съответен анализ на потребностите и спецификите на местните общности. Планът за действие съвпада с първия период на Областното планиране, което следва да съвпадне с периодите, предвидени в Плана за действие към Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020 г. 
Планът за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014 г.) е съгласуван с експертите от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси, съгласно изискванията. На 21 февруари Общински съвет-Русе ще приеме План за действие на Община Русе в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2013-2014г.). 

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в