Проект „Право на участие и глас“

Стартира проект „Право на участие и глас“, който се изпълнява с финансовата подкрепа в размер на 7447 евро, предоставени от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линията на Финансовия механизъм на ЕИП  от 1.09.2020. Проектът е с продължителност 6 месеца и ще приключи на 28.02.2021 година.

Проектът „Право на участие и глас“ цели да запознае децата и младежите с техните права и възможности за пряко участие и зачитане на техния глас. Проектът е необходим, защото ще създаде една благоприятна среда за децата и младежите, които ще могат да вникнат в своите права и чрез пряко участие ще имат възможност да се застъпват за тях, както и да подкрепят деца и младежи в риск. Проектът ще изгради една стабилна мрежа от деца и младежи, които ще бъдат обучени да реагират и да се застъпват по отношение на правата си, да познават и да търсят отговорност на ключовите институции, свързани със защита правата на децата в страната. Проектът ще допринесе за придобиването на знания у децата и младежите, свързани с техните права, ще създаде една общност за обмен на умения и практики, ще повлияе върху емоционалното развитие на децата и младежите, както и върху включването им в общността.

За повече информация за програмата “Фонд Активни граждани“, моля посетете www.activecitizensfund.bg

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Надежда и домове за децата – клон България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България“

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в