Промяна на чл. 36 (2), изм. – ДВ, бр. 89 от 2016, в сила от 11.11.2016 г. от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

ДО: Госпожа Зорница Русинова
Министър на труда и социалната политика в оставка

Госпожа Мая Манолова

Омбудсман на Република България

 

Господин Цветан Васев
Изпълнителен директор
Агенция за социално подпомагане

Госпожа Офелия Кънева
Председател
Държавна агенция за закрила на детето

 

Господин Даниел Панов

Председател на Управителен съвет

Национално Сдружение на Общините в Република България

 

С КОПИЕ ДО:

Госпожа Мариан Тейсън

Генерална дирекция

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Европейска Комисия

Относно: Промяна на чл. 36 (2), изм. – ДВ, бр. 89 от 2016, в сила от 11.11.2016 г. от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаема госпожо Манолова,

Уважаеми господин Васев,

Уважаема госпожо Кънева,

Уважаеми господин Панов,

Коалиция “Детство 2025“ е обединение от 16 граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи по процеса на деинституционализация. Обръщаме се към Вас тъй като сме сериозно притеснени и бихме искали да алармираме за трудностите, които могат да възникнат в следствие на приетите промени в Правилника за прилагане  на Закона за социално подпомагане.

Една част от членовете на Коалицията са доставчици на социални услуги и някои от тях управляват социалните услуги от резидентен тип Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Всички те са държавно-делегирана дейност и управлението им се възлага след проведени конкурси от съответните общини.

На 11.11.2016 г. е влязло в сила изменение на чл. 36 (2) от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Съгласно новия текст на т. 4, центровете за настаняване от семеен тип биват аа) център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; бб) център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания; вв) център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания; гг) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства; дд) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция; ее) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания; жж) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.“

Цитираната нормативна промяна цели да диференцира потребителите на социалната услуга и превръща центровете за настаняване от семеен тип, които към момента са с целева група „деца и младежи с увреждания“ в центрове за „деца с увреждания“ и за „младежи с увреждания. В тази връзка, поставяме на Вашето внимание следните проблеми, които ще възникнат при прилагането на нормативната промяна по отношение на децата и младежите с увреждане:

Промяната на профила променя целевата група на всеки един от центровете, т.е. младежите, които към момента са настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания при трансформиране на профила на услугата в ЦНСТ за деца с увреждания ще трябва да напуснат услугата. И обратно, деца с увреждания, настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания при трансформиране на профила на услугата в ЦНСТ за младежи с увреждания трябва да бъдат преместени в друга услуга. Възниква въпроса на какъв принцип ще се определят новите услуги и по какви критерии ще се диференцират новите услуги.

Изразяваме твърда позиция, че преместване, без достатъчно време за подготовка на децата, без обсъждане с неправителствения сектор, без да се вземат предвид индивидуланите потребности на децата, би имало изключително негативно влияние върху развитието на децата и младежите, които вече са изградили връзки помежду си и с персонала на услугите, още повече че много от тях бяха премествани от институции в ЦНСТ в последните години по проект „Детство за всички“ и вече са преминали през адаптационния период. Поредно преместване поставя в риск тяхното емоционално и физическо състояние, както и процеса на деинституционализация като цяло. Промените също така могат да доведат до разделянето на братя и сестри, които са настанени заедно.

Остро се противопоставяме на промените, тъй като същите са приети без широк обществен дебат, без отчитане на мнението на експерти в държавния и неправителствения секрор и без да е налице належаща обществена необходимост, която да обуславя необходимостта от промяна.

Настояваме:

  • Да се отмени указателното писмо за профилирането на ЦНСТ и местенето вече настанените и адаптирали се деца и младежи само и единствено по възрастов критерий ;
  • Спешно свикване на работна група с наше участие, която да обсъди необходимостта от профилирането и специализацията на услугите и да изработи принципи и критерии за индивидуален подход при вземане на решения за вече настанените деца и младежи, който да отразява техните потребности, както и да служи да отправна точка при нови настанявания;

Уважаеми дами и господа,

Извършената промяна в ППЗСП подменя смисъла и духа на държавните политики за децата и хората с увреждания, които в сърцевината си поставят правата, интересите и нуждите на отделния индивид. Настоящите изменения извеждат на преден план единствено социалната услуга като такава. 

Като Коалиция винаги сме работили в партньорство с държавните и местните власти, отговарящи за развитието на социалните услуги в България и деинституционализацията. Надяваме се, че поставените от нас проблеми и въпроси ще намерят отговор, така както сме работили и досега и оставаме на разположение в случай на нужда от провеждане на среща.

Моля да ни информирате за Вашето становище, както и предприетите от Вас действия според правомощията, с които разполагате в законоустановените срокове

                                  

С уважение,

 

Коалиция „Детство 2025“

Членове:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българска асоциация на клиничните психолози

Български хелзинкски комитет

Български център за нестопанско право

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България

Сдружение SOS Детски селища България

Фондация „Полдер“

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „Карин дом”

Фондация „Лале”

Фондация „Лумос”

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Сийдър“

Надежда и домове за децата – клон България

Валентина Симеонова, член в експертни качество

Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество

Харалан Александров, член в експертно качество

За контакт:

Галина Бисет

Сдружение „Еквилибриум“

0884511385 coordinator@eq-bg.org

7000 Русе, бул. „Липник“ 14


Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в