ПРОЦЕС НА СТРАТЕГИЧЕСКА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РЕФОРМА на системата на грижи за детето (за деца под 3 години) в България

Краткосрочни цели на проекта

Този проект има за цел закриването на осем български институции за отглеждане на малки деца и вземане на най-подходящото за всяко от 385-те деца, настанени в тези домове и оценени индивидуално (заедно със семействата, които можем да открием), решение за настаняване и отглеждане в семейна среда. Нашите очаквания са да установим контакт с 200 от семействата на децата и благодарение на активната подкрепа от наша страна, считаме завръщането на 100 деца в техните семейства, за възможно.

Останалата част от децата ще бъдат отглеждани в условията на приемни грижи, развивани в паралелно протичащ и финансиран със средства на ЕС проект, осъществяван с водещата роля на Агенцията за социално подпомагане към МТСП. Планираме също така, да осъществим работни дейности с 240 деца (от осем български общини), които могат да бъдат евентуално застрашени от настаняване в институциите в периода между началото на закриването на домовете и началото на функционирането на новите заместващи (алтернативни) услуги.

Нашата визия за осъществяване на поставените цели предвижда осъществяването в национален мащаб на няколко проекта, характеризиращи се със сложни механизми на проектно финансиране, но без ясен механизъм за тяхното съвместно координиране, явяващо се решаващ фактор за цялостния успех на проектите и за подобряване на живота на децата, представляващи основната целева група на проекти (бенефициенти на проекта). Затова ние ще осигурим обучение за предоставянето на новите социални услуги и за обосноваване на необходимостта от тяхното създаване, като улесним създаването на механизми за координация във всяка от общините.

По време на втората година от осъществяването на проекта, ще започнем подготовката за следващата фаза, предвиждаща закриването на 5 други институции, с цел поддържане на инерцията за осъществяване на реформи в областта на грижите за детето.

Дългосрочни цели на проекта

 

През следващите 15 години правителството на България планира затварянето на всички институции за деца в страната и развитието и предоставянето (на тяхно място), на система за семейни грижа за деца. Правителството изрази категорично своето желание, нашата организация да играе ключова роля в този процес на деинституционализация. Затварянето на почти половината от институциите за деца в България, ще представлява сериозна и необратима промяна на системата, промяна, която очакваме в последствие да доведе до закриването (в рамките на последващи проекти) и на останалите институции. Този процес ще преустанови един от основните източници, осигуряващи приток на по-големи деца за институциите за деца на тяхната възраст и съответно, ще ускори и тяхното закриване.

Кои са целевите групи на проекта?

 

Правителството избра институциите, включени в проекта, въз основа на следните критерии: детски домове със среден (за България), размер, в които са настанени деца със и без увреждания, със старши персонал, склонен да оказва съдействие на проектните дейности и разположени в общини, предлагащи определен (минимален) брой алтернативни социални услуги.Освен това, основната целева група на проекта е самостоятелно избираема. Тя ще се състои от децата, отглеждани към момента в институциите и техните семейства. С напредването на проекта, нашата работа ще се съсредоточи най-вече върху децата, за които съществува реална възможност за реинтеграция, като отговорността за децата, които ще се възползват от алтернативните социални услуги, ще се поеме от съответните държавни агенции. Има и втора целева група, състояща се от малките деца и техните семейства (в осем общини в страната), които са изложени на риск от разделяне (на отделяне на децата от родителите им). Съответните отдели за закрила на детето в страната, ще сведат до нашето внимание потенциалните членове на тази втора целева група и ние от своя страна, ще им окажем превантивна подкрепа.

Географски обхват и основни дейности на програмата

 

Проектът предвижда закриването на осем институции в България – в Габрово, Монтана, Пазарджик, Перник, Пловдив, Русе, София – Дом „Света Параскева” (на снимката по-долу) и Търговище. Подготвителните дейности за втората проектна фаза за пет институции, са също включени в рамките на този проект.

От ключова важност за модела, който осъществява нашата организация е фактът, че ние фокусираме нашето внимание върху преходната фаза за затваряне на институциите и за отглеждане на децата в семейна среда, без създаване на  дългосрочни зависимости. Въпреки, че ще осигуряваме подкрепа на семействата и на процеса за създаване на нови социални услуги, докато те се стабилизират и развият, не бихме желали наше присъствие за неопределен период в никоя от тези 13 целеви общини. В тази връзка, от съществена важност е да развием. придаващиустойчивост на проекта на местно ниво. Също така, сме наясно с факта, че ролята на отделите за закрила на детето е дефинирана от законовата база, поради което трябва да работим чрез тях, да им осигуряваме подкрепа и при необходимост, да ги стимулираме към промяна и развитие, с цел в края на проекта, тези отдели да разполагат с нужния капацитет и експертни знания за самостоятелно предоставяне на услуги по превенция и за осигуряване на алтернативни социални грижи за деца. Към момента, определени отдели разчитат в своята дейност най-вече на институциите за настаняване на деца, а не на превенцията, тъй като детските домове се разглеждат като една по-лесна опция от страна на социалните работници.

Този проект е само част от „Визия за деинституционализация на децата в България“ (‘Vision for Deinstitutionalising the Children in Bulgaria’). Съществуват също така проект за закриване на институции за деца с увреждания и проекти за затваряне на някои и в крайна сметка, на всички институции за деца в училищна възраст. Наясно сме с факта, че нашият проект не се осъществява в изолация от други социални проекти, както и с това, че трябва да съгласуваме нашите проектни дейности с тези на други проекти за деинституционализация.

 

Планове за устойчивост

 

Нашето участие в проекта е в неговата преходна фаза и дейностите, с които сме ангажирани, няма да бъдат необходими, след началото на функционирането на новите системи.

След като завършим успешно нашата дейност, очакваме да постигнем необходимата инерция и осигурим политическата воля, необходими за осигуряване на допълнително финансиране на подобна основа. Това ще позволи закриването на всички останали институции за деца в България и осъществяване на програмата не само в други държави-членки на ЕС, но и в страни, кандидатстващи за членство в Съюза. В частност, ще се постараем да използваме този модел на проектно финансиране за целите на окончателното закриване на всички институции за деца в Република Румъния до 2020 г.

 

Настоящият проект се финансира от OAK и Фондация „Вилум-Велукс” (Villum-Velux Foundations).

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Върни се обратно в