Прилагане на ефективни мерки на областно ниво за решаване проблемите, които са довели до изоставяне на деца в ДМСГД

 

Координационият механизъм (КМ) е изработен в изпълнение на проект “Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години”  на „Hope and Homes for Children- клон България”   „Надежда и домове за децата“, който е подкрепящ на проект „Посока – семейство” на Министерство на здравеопазването и е в контекста на Националната стратегия за детето 2008-2018, чийто принципи са интегрирани в  ежегодните Национални програми за закрила на детето 

Координационният механизъм се създава с цел да осигури ефективна координация при изпълнението на конкретните задължения за взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнението на политиките за деинституционализация.

При прилагането му компетентните институции се ръководят от принципите за осигуряване най-добрия интерес на детето, взаимна информираност на партньорите и помощ, мултидисциплинарен подход на областно ниво, гъвкавост при вземане на решения, както и етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай.

Координационният механизъм кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, създаден в изпълнение на чл.6а, ал.3 от Закона за закрила на детето и Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца – жертва на трафик.

 Друга задача, която сме си поставили, е да създадем работещи областни механизми по превенция на изоставянето, мобилизиращи ресурсите на всички институции за подкрепа на детето в собственото му семейство. Тези деца, които въпреки положените усилия не могат да останат в семейството си ще бъдат настанявани само в алтернативни семейства. Такава е целта на националната политика за децата през следващите 10 години.

Работим заедно с Правителството за реализиране на политики по – ефективното използване на публични средства и осигуряването на живот в семейна среда за всяко дете, което да бъде важен държавен и обществен приоритет