РЕШЕНИЕ № 686 Прието с Протокол № 28/11.07.2013 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, Общинският съвет реши:

1. Да направи искане за закриване на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе до министъра на здравеопазването, за стартиране на процедурата по ликвидацията му като лечебно заведение, считано от момента на стартиране на всички нови медико-социални услуги, но не по-късно от 31.12.2013 г.
2. Община Русе да предприеме конкретни действия пред Министерство по здравеопазването за запазване дейността на отделението за «Недоносени деца и малформативни заболявания» на територията на гр. Русе или преминаването му към МБАЛ – Русе.
3. Определя за представител на Общината в комисията по ликвидация – г-жа Гинка Борисова Билчева – Началник отдел „СДЗП”, Дирекция „ИУС”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в