Съветниците дадоха съгласие дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит

В изпълнение на политиката за деинституционализация на домовете за деца, общинските съветници на Пазарджик взеха решение бъде изготвено искане до министъра на здравеопазването за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца в Пазарджик. Очаква се дом „Алберт Алвас“ да бъде закрит окончателно до края на годината с решение на Министерски съвет. Това ще е третият дом в страната, след Тетевен и Широка Лъка, който ще бъде закрит, а дейността му преструктурирана. Община Пазарджик ще предложи нов вид социални услуги чрез съответните центрове за деца с увреждания.

Община Пазарджик вече е изготвила две проектни предложения, едното от които е за разкриване на Комплекс от интегрирани здравно-социални услуги, който ще функционира в сградата на настоящия Дом и ще обхване децата от 0 до 3 години, а другото проектно предложение  ще осигури предоставянето на социална услуга в новопостроените Центрове за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за децата от 3 до 7 години.

На днешното заседание съветниците дадоха съгласието си Община Пазарджик да кандидатства по Процедура: „Да не изоставим нито едно дете” за създаване на три центъра за настаняване от семеен тип и един брой защитено жилище в Звъничево.

По време на дискусията общинският съветник Илко Савов попита каква ще е съдбата на работещите в момента в Дома. Ива Забуртова, главен експерт „Социална политика“, разясни, че с разкриването на всички социални услуги, още от декември, ще започне и обявяването на нови работни места, като общият им брой надвишава заетите в момента в дома 57 работни места.

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в