Становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 6.11.2019 г.

Виж в PDF

 До

Г-н ХАСАН АДЕМОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

В 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА ПО ТРУДА, СОЦИАЛНАТА И ДЕМОГРАФСКАТА ПОЛИТИКА

В 44-то НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

Относно: становище по Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 6.11.2019 г.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АДЕМОВ, 

Британската благотворителна организация Надежда и домове за децата е призната за един от лидерите в деинституционализацията на грижите за деца в световен мащаб. Мисията й е да отстоява правото на детето да живее в семейна или възможно най-близка до семейната среда, а дългосрочната й цел – премахване на институционалната грижа навсякъде по света.

Българският клон на Надежда и домове за децата подкрепя правителството в провеждането на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България от самото й начало. Усилията ни са насочени към подкрепа на най-уязвимата група деца – децата от 0 до 3 години, които са настанени в специализирани институции или са в риск от изоставяне. Чрез прилагането на модела на активна семейна подкрепа, разработен от Надежда и домове за децата и признат като добра практика от УНИЦЕФ – Женева, подпомагаме процеса на реинтеграция на институционализирани деца в семейна среда и предотвратяваме изоставянето на деца като мобилизираме ресурси в подкрепа на техните родни или разширени семейства.

През м. януари 2012 г. Надежда и домове за децата – клон България стартира проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0 до 3 години в България“. В рамките на проекта са закрити 8 Дома за медико-социални грижи за деца в София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе. През 2014 г. организацията започна изпълнението на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“. Моделът на работа е мултиплициран в Плевен, Разград, Силистра, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол и София – област. Надежда и домове за децата – клон България работи активно в 21 области в страната, в които функционират и Областните координационни механизми по деинституционализация, създадени по инициатива на организацията, за междуинституционално разрешаване на конкретни случаи в най-добрия интерес на детето и признати като добра практика от Министерството на труда и социалната политика.

В резултат на социалните интервенции на Надежда и домове за децата – клон България в подкрепа на деца и семейства в риск, са постигнати следните резултати –  1 753 осъществени и проследени случаи на превенция на изоставянето на деца, 151 успешни и проследени реинтеграции в семейството, оказана е подкрепа за 163 приемни семейства. С помощта на организацията са закрити 18 Дома за медико-социални грижи за деца.  Инвестирали сме собствен ресурс в повишаването на капацитета на 2586 професионалисти от различните области на закрила.

Резултатите от работата на терен на организацията са разглеждани и оценявани от изследователски екипи на Ноу-хау Център за алтернативни грижи за деца към Нов Български Университет в контекста на тяхната ефективност, релевантност, полезност и устойчивост. Заключенията от изследванията, базирани на научна методология и статистически данни показаха, че въведените от Надежда и домове за децата –клон България иновативни практики в работата с деца и семейства, базирани на дете-центриран подход, са довели до постигането на системна и устойчива положителна промяна и са посочени от изследователите  като стандарт за социална работа.

Важно е да отбележим, че целенасочената работа за извеждане на децата от 0 до 3 години от Домовете за медико-социални грижи за деца и намирането на най-добрите решения за тяхното отглеждане, както и прилагането на механизми за затваряне на входа към институциите, не биха били възможни  без съществуването на развита мрежа от качествени алтернативни услуги, базирани в общността. Правителството на Р България пое по този път още през 2010 г. с приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и на плановете, очертаващи конкретните ангажименти на институциите, общините и партньорите от неправителствения сектор за нейното прилагане. Основната цел на Визията за деинституционализация е: гарантиране правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните им потребности, а една от конкретните подцели – нормативно регламентиране, финансово обезпечаване и кадрово осигуряване на широк спектър от услуги за деца и семейства в общността, стъпвайки на добрите практики и привличайки иновативни подходи.

Както Ви е известно, функционирането на системата от социални услуги е регламентирано в Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане. Днес, 9 години след началото на реформата за деинституционализация на грижите за деца в България, натрупаният опит показа ясната необходимост от функционирането на система за закрила на детето, която е ясно диференцирана от системата за социално подпомагане, включително и чрез различна законова уредба, както и ясно очертаване и ефективно разпределение на правомощията и отговорностите на органите за закрила на детето и доставчиците на услуги.

Законът за социалните услуги, който беше приет от Народното събрание на Република България на 7 март 2019 г. (обн. ДВ бр. 24 от 22 март 2019, в сила от 01.01.2020 г.) беше разработен в отговор на възникналата потребност от цялостно уреждане на специфични обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, достъпа, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Регулирането на тези въпроси е от съществено значение за сектора на социалните услуги, което е свързано с осигуряване на достъп до социална подкрепа, посрещане на потребностите и реализиране на правата на хората, но и с ефективното функциониране на системата на национално и местно ниво.

Новата правна регламентация, въведена чрез Закона за социалните услуги представлява важна стъпка в развитието на социалната система, базирана върху концепцията за правата на човека, осигуряването на достъп, качество и контрол, възможност за планиране и създаване на среда за реализиране на права. Философията на Закона за социалните услуги е развита в контекста на три основни цели – достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата. Законът предвижда сериозно увеличаване на отговорността на доставчиците на социални услуги, както и професионализация на контрола над предоставяните услуги чрез създаването на нова Агенция за качеството на социалните услуги към Министъра на труда и социалната политика. Важен момент в новия Закон за социалните услуги, е универсалността на достъпа до социални услуги, което не се свежда до определени рискове или уязвими групи.

В заключение, бихме искали да напомним, че неправителственият сектор е основна движеща сила на гражданското общество и коректив на властта. Гражданските организации, работещи в сферата на правата и закрилата на детето, имат цели и ценности, които допринасят за по-доброто съблюдаване на най-добрия интерес на детето и за изграждането на подкрепяща среда, която да способства за развитието на пълния му потенциал. В гражданския сектор работят отдадени на каузата и изключително добре подготвени професионалисти, които спасяват детски съдби всеки ден и са готови да предават своите знания и умения напълно безвъзмездно.  

Предвид изложеното, призоваваме народните представители, да не подкрепят Законопроект за отмяна на Закона за социалните услуги № 954-01-76, внесен от Десислав Славов Чуколов и група народни представители на 6.11.2019 г.

 

 

С уважение: 

Георги Симеонов,

Изпълнителен директор на

„Надежда и домове за децата”- клон България“

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в