Стратегическа деинституционализация за премахването на институционалната грижа за деца под 3 г.

Целта на проекта е да играе значителна роля в реформиране на системата за закрила на детето в България чрез подкрепа на правителството за премахването на институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст.

DSC09054Основните цели и подцели:

 1. Да се помогне на правителството да запази сегашното темпо на реформи за закрила на детето и да спомогне за плавния преход между текущите оперативни програми, които приключват през 2015 г. и новите, които влизат в изпълнение през 2017 г.
 • Да се ангажират съответните областни и национални ключови заинтересовани страни, за да оформят рамката за реформа на областно/ национално ниво, съвместни позиции и съвместно застъпничество;
 • Да се лобира за повишаването на разпределение на средствата към приоритетни области на националната реформа за закрила на детето;

1.3 Да се развият областните Координационни механизми (ОКМ) на национално ниво;

 1. Да се предостави подобрена програма за изграждане на капацитета на национално ниво и да бъдем катализатор в развитието на добри практики;

     2.1 Изграждане на капацитета на професионалистите от националните КМ;

    2.2 Изграждане на капацитета на практикуващите в отделите за закрила на детето в целевите области чрез практическо обучение;

    2.3 Разпространяване на модели на добри практики на национално и регионално ниво;

 1. Да се осигури подкрепа на целевите области за постигането на системна промяна;

    3.1 Затваряне на осем институции за деца под 3-годишна възраст до края на 2017 г.;

    3.2 Превенция на институционализиране на 1200 деца;

 1. Да се набере значително финансиране от ЕС и българското правителство за развитието на инфраструктурата, необходима за прекратяването на институционализирането на деца под 3-годишна възраст:

4.1 Да се подкрепи и засили националната коалиция от неправителствени организации „Детство 2025“ за застъпничество при разпределение на ресурсите от ЕС за периода 2016-2020 г.;

4.2 Да се включат 10-те останали институции за деца в национален проект с финансиране от ЕС в последната фаза на затваряне до края на 2019 г.;

Проектът, за който търсим финансиране ще премахне институционалната грижа за деца под тригодишна възраст в България и ще задвижва напред реформата за закрила на детето на национално ниво. Той ще функционира стратегически на национално равнище и ще предостави реформа в 15 области и 18 останали институции. Промяната ще се реализира чрез редица интервенции:

 1. Разгръщане на национално ниво на областните Координационни механизми (ОКМ) като се използва опитът, натрупан от предишния проект и неговия успех. ОКМ са от ключово значение за превенция на деца от институционална грижа и за тяхното извеждане в общността и грижа, близка до семейната.
 2. Активна работа за предотвратяване на отделянето на деца от семействата им в целевите области, събирането на децата от целевите институции с техните семейства (биологични, разширени и/ или осиновители) и когато е необходимо, осигуряване на настаняване в алтернативни грижи (приемна грижа, малки групови домове).
 3. Изграждане на капацитета на работещите за закрила на детето държавни, общински и неправителствени структури чрез демонстрации, обучение, консултации и супервизия, за да се подобри предоставянето на услуги в съществуващите услуги за превенция и алтернативна грижа.
 4. Укрепване на капацитета на националните НПО за продължаването на реформата на ДИ чрез подкрепа на дейности и изграждане на капацитета на коалиция „Детство 2025“. Това ще включва застъпничество за разпределяне на ресурсите от ЕС за периода 2016-2020 г.

Подпомагане на националната реформа чрез регионални и национални кръгли маси, национални конференции, насърчаване на професионален дебат и обмен на добри практики, изявления за съвместни позиции и съвместни действия по застъпничество

Очаквани резултати:

 1. 21 функциониращи областни Координационни механизми (ОКМ)
 2. Обучени 150 нови членове
 3. 225 членове на ОКМ подкрепяни ежемесечно
 4. Подкрепа за отделите за закрила на детето (ОЗД) за преразглеждане на плановете за закрила на всички 710 деца в 18 целеви институции
 5. Проследени 360 семейства на деца в целевите институции
 6. Подпомогнати 180 семейства, за да се съберат с децата си
 7. Подпомагане на ОЗД за подкрепа на случаите на реинтеграция и превенция
 8. Подкрепени 1200 семейства в риск от разделяне, за да подобрят условия си и да останат заедно
 9. Фасилитиране на 18 тематични кръгли маси на регионално ниво и организиране на 4 национални конференции, което ще повиши капацитета на 1320 участници (служители на местната власт и местните политици в България) за разбиране и подкрепа на процеса на ДИ на национално ниво
 • Затваряне на 3 институции до декември 2015 г.
 • Затваряне на 5 допълнителни институции до края на 2017 г.
 • 10 останали институции включени в национален проект с финансиране от ЕС до декември 2017 г.
 • 10 институции за затваряне са във финалната фаза на закриване до август 2019 г.

Настоящият проект се финансира от Фондация „Вилум-Велукс” (Villum-Velux Foundations)и ОУК (OAK ).

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Върни се обратно в