Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето

Institution (19 of 114)Съветът на Европа ще подпомогне деинституционализацията на грижата за деца, особено на тези под 3-годишна възраст

Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2016-2021 г.) 

1.2. Противопоставяне на дискриминацията

  1. Правото на НЕ-дискриминация (виж глава 1) е гарантирано от Европейската конвенция за човешките права и Конвенцията на Обединените нации за правата на детето, според които това е основен принцип.
  1. Съветът на Европа ще продължава да защитава правата на детето с увреждания, базирани на Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания (КОНПХУ) и Препоръките на Съвета на Европа за осигуряване на пълно включване (участие) на деца и младежи с увреждания в обществото45и препоръките на същия Съвет за деинституционализация и живот в общността на деца с увреждания46. Проучването с участие ще се проведе при специфични и благоприятни условияи и застрахованост за децата с увреждания в дигитална обстановка.

31. Наред с Препоръката на Комитета към Министрите за правата на децата, живеещи в резидентни институции 47, и Насоките на Обединените нации за правата на децата в алтернативна грижа, Съветът на Европа ще обърне също и специално внимание на случаите с деца във всички форми на алтернативна грижа и ще осигури напътствия на професионалистите в тази сфера при прилагане подходите за детско участие и зачитане правата на децата в тяхната работа. Там, където се запазят големи съоръжения за резидентна грижа (институции), Съветът на Европа ще подпомогне деинституционализацията на грижата за деца, особено на тези под 3-годишна възраст.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в