Единадесет години в спасяване на детството

През последните 11 години „Надежда и домове за децата – клон България“(НДД) много успешно прилагаше два инструмента – Активна семейна подкрепа и Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД). С тази подкрепа много семейства успяха да отглеждат децата си у дома. За тези години и изоставените бебета в България от над 1000 намаляха до по-малко от 100 за 2022 година. Намалелият брой изоставени деца доведе и до затваряне на Домове за медико-социални грижи (ДМСГД) от 32 през 2010 година до 4 в момента. Освободиха са средства, които правителството може да вложи за по-ефективни семейни политики. И днес продължават да се настаняват деца с увреждания в 4-те ДМСГД и  остава впечатлението, че за тях няма алтернативна грижа.

На 23 март 2023 година „Надежда и домове за децата – клон България“ организираха Регионалната конференция „Единадесет години в подкрепа на децата и семействата“.

                     За работата ни Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата -клон България“ каза:

                     „Поставихме си амбициозна цел – българските бебета да не страдат от вредата на институционалната грижа.  Намерихме партньори, разработихме ефективни инструменти в процеса на деинституционализация. Застанахме плътно до семействата в криза и им вдъхнахме увереност да се грижат с любов за децата си.“

                   „Много се гордея с постигнатото от НДД България. Работейки с държавни агенции, местни власти и други партньори от неправителствения сектор, ние помогнахме за извеждането на 3600 деца от институции, като същевременно предотвратихме раздялата на още хиляди деца от техните семейства.!

България демонстрира, че националната реформа наистина е възможна.

 В рамките на „Детската гаранция“ на ЕС за правата на детето и други европейски държави трябва да предприемат действия по деинституционализация.

 Това е важно, тъй като 51 000 деца във Франция продължават да са затворени в институции. 78 000 деца в Германия, 8 400 в Белгия и 14 000 в Нидерландия.“ – Марк Уодингтън, главен директор на Надежда и домове за децата – Великобритания

 

Пийт Гарет, Директор Глобални програми в НДД – Великобритания представи състоянието в Украйна.

                  „105 000 деца и младежи са настанени в различни форми на институции в Украйна. 1,5 % от всички деца в Украйна се намират в някаква форма на резидентна институция – един от най-високите проценти на институционализация на деца в света. Социалните услуги са изчерпани, а работещите напускат страната. Пред тях е най-добрият модел за справяне с децата в институции – българският“

Ливия Маргинеан от „Надежда и домове за децата“ Молдова сподели, че през 2010 година там са съществували 67 институции за деца, но с активна държавна политика сега са само 11. Липсата на достатъчен брой социални услуги забавя темповете на деинституционализация в Молдова.

Д-р Стели Петева от Институт за социални услуги в общността представи въздействието на „Надежда и домове за децата – клон България“ върху хора и процеси при деинтитуционализацията за изминалите 11 години.

Тя описа мнения на семейства, които са подкрепяни материално, морално и логистично, за да се предотврати изоставянетo на децата им. Навременната помощ и грижата за цялото семейство е довело до преодоляване на кризи, намиране на работа на родителите, ремонт на жилища, здравна грижа за децата и стабилизиране на семейните финанси.

Интересен беше и моделът на затваряне на институции, който „Надежда и домове за децата – клон България“ прилага и развива в България и той може да се маркира схематично така:

 • Изследване на възможностите децата да се върнат при родителите си и семействата да се подготвят за това.
 • Работа със семейства преди да са си изоставили децата.
 • В общините се развиват социални услуги за деца и семейства
 • Сградите на затворените Домове за медико-социални грижи се използват според нуждите на общността
 • Специалистите от закриващите се институции се обучават и при желание започнат работа в новите услуги.

В този модел влизат и десетки обучения на специалисти от социални услуги, областни и общински администрации, които организацията е провела през всички тези години.

Един от основните резултати е, че с работата си „Надежда и домове за децата – клон България“ е участвала в затварянето на 25 ДМСГД и се промени цялостната визия на грижата за деца в България.

На Конференцията се обсъждаха ефективни решения как да се използва ресурсът на свободните приемни семейства  в България и как да се подобри достъпът на децата с увреждания до алтернативни грижи.

Децата с увреждания най-често се настаняват в институции, защото няма достатъчно приемни семейства за тях, а в същото време за здрави деца има свободни над 400 приемни семейства. Необходимо е да бъдат морално подкрепени тези семейства, за да бъдат настанени нуждаещи се деца, които нямат място в институциите.

Тази проблематика активизира най-много участници и в панела „Приемната грижа –постижения и предизвикателства“ на Конференцията и те предложиха следните решения:

 • Приемните семейства да се назначават на постоянни трудови договори.
 • Да се изработи нов финансов стандарт за децата с увреждания.
 • Ясни и завишени критерии при подбор на приемните семейства.
 • Да се правят интензивни информационни кампании за набиране на приемни семейства.
 • Да има изнесени, мобилни услуги за приемни семейства на деца с увреждания.
 • Да има приемни семейства за лица, които са навършили пълнолетие.
 • Едно от най-важните решения е да се намали броят на деца в алтернативна грижа. Това е постижимо с предоставяне на повече услуги за семействата

Един от панелите на конференцията разглеждаше алтернативите за самостоятелен (подкрепян) живот за деца и младежи от резидентна грижа. Тази услуга не се предлага за момента в страната ни, но следващите стъпки, които трябва да се направят от правителството са в тази посока. Ако липсва визия за самостоятелен живот на децата с увреждания, които навършват пълнолетие, то те ще трябва отново да живеят в групи от по 6-8 човека в най-добрия случай. Новите стъпки трябва да са насочени към подкрепа и младежите да живеят самостоятелно, или по двама.

В процеса на дискусия се наложиха следните изводи:

 • Трябва да се организират социални предприятия, социални жилища, които да са в подходяща среда.
 • Да се предлагат обучения, консултации, застъпничество и посредничество за хората с увреждания и социалните работници по темата.
 • Да има достъп до рехабилитация и лечение.
 • Да се обучават в трудови умения и да има дневна грижа, която да подпомага логистично самостоятелните умения.
 • Правилното управление и на сега съществуващите средства могат да доведат до самостоятелен живот на много младежи. Предложенията са за ефективно изразходване на държавните средства.

Експерти на „Надежда и домове за децата – клон България“ участваха в изработване на реоценки на децата, настанени в последните четири Дома за медико-социални грижи за деца в страната. Резултатите показват, че една част от децата могат да бъдат изведени и трябва това да се случи. В Центрове за настаняване от семеен тип, включително и на такива с постоянна медицинска грижа също има много деца за извеждане в семейна среда. Това показва колко е важно да не се спира с реформите и постоянно на фокус да са хората, за които са създадени услугите, а не запълване на капацитет.

Кристиян Холтет от Фондации „Велукс“, Дания получи нашата награда „Професионалист с горещо сърце“ за цялостен принос за реформата на грижите за деца в България.

„Много се гордеем с работата на българските ни партньори и какви невероятни успехи постигнаха.“

Обсъждаха се и  как  влияе Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) върху пазарното представяне на предприятията. Представени бяха успешни примери от България и света и предизвикателствата пред социалните партньори в реформата на грижата за деца. Дарителските кампании и прозрачното управление на средствата са само част от ангажиментите, които трябва да се представят пред обществото.

Поздравителни адреси в началото на събитието поднесоха лично: Наталия Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, Ивайла Касърова, заместник председател на ДАЗД, Ана Ананиева, заместник изпълнителен директор на АСП, Дани Колева от УНИЦЕФ България.

              Ние от „Надежда и домове за децата“ спасяваме детството на стотици деца вече 28 години. Помагаме на семействата да отглеждат децата си у дома, а не в институции. Целта ни е, през следващото десетилетие, да разпространим модела от България в повече държави в света и на всички континенти“, сподели Марк Уодингтън, главен директор на Надежда и домове за децата – Великобритания.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в