Във Видин Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България” представи основните акценти в плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”

На 20.12.2016г., в Конферентна зала на Областна администрация Видин, се проведе заседание на Областния координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Заседанието имаше за своя цел представянето на Актуализирания план за действие за изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация”, както и проекта на Карта на услугите.

    Заседанието бе председателствано от зам.- областния управител на Видин – г-жа Албена Георгиева. В него бяха поканени и взеха участие  представители на отдели по закрила на детето в област Видин, РЗИ, РИО на МОН, ОД на МВР, представители на доставчици на социални услуги /РДПЛУЗ Видин, КСУДС /Сдружение ИСДП/, фондация „Подкрепа за реализация”, фондация „Уникалните деца на Видин”/, и общини в област Видин. В началото на заседанието г-жа Албена Георгиева представи и новия член на ОКМД – Сдружение „Надежда за нашите деца”, което към момента управлява ЦНСТДМУ „Дъга”, ЦНСТДМУ „Зора” и Защитено жилище „Вяра, надежда и любов” в гр. Видин.

     Основни цели и главни точки в дневния ред на заседанието бяха представянето на Актуализирания план за действие и проекта на Карта на услугите. Г-н Георги Симеонов, изпълнителен директор на организация „Надежда и домове за децата – клон България” представи основните акценти в плана за действие, сред които превенция на изоставянето на деца /новородени и деца с увреждания/ и развитие на приемната грижа за новородени деца, деца с увреждания, деца, жертви на насилие, като превенция на настаняването на деца в специализирани институции.

     Боряна Климентова, програмен координатор на „Надежда и домове за децата – клон България”, представи проекта на документа „Карта на услугите”, изготвен съвместно с Национално сдружение на общините в България. В област Видин са предвидени няколко услуги, сред които „ Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания, с потребност от постоянни медицински грижи” и Патронажна грижа в град Видин. Освен това в град Белоградчик е предвидено изграждането на Център за обществена подкрепа /ЦОП/, Център за настаняване от семеен тип за деца /ЦНСТД/ и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в