proekt-na-god2Основната цел на проекта е: Осигуряване на условия за отглеждане на децата  в семейна или най-близка до семейната среда и предотвратяване на отглеждането им в институции в областите Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, София, Габрово, Търговище и Русе.

Резултатите от дейностите ни през 2013 година са:

Осигурени условия на децата да живеят и да се развиват в семейна или близка до семейната среда в областите София, Пловдив, Пазарджик, Търговище, Русе, Монтана и Перник.

-Предотвратено е  настаняването на 280 деца в резидентни институции;

-Подкрепени са 136 деца  при тяхната реинтеграция в семейна или близка до семейната среда;

В резултат на проекта децата имат дом, семейство и се отглеждат и растат с любов.

Създаден е активно работещ експертен координационен механизъм за взаимодействие между ангажираните с процеса на деинституционализация институции и организации на областно ниво чрез: 

-Изработени и действащи правила и процедури и проведени 65 заседания на Координационен механизъм;

-Проведени по 5 тематични обучения за общо 170 участници;

-Текущо консултирани са 120 специалисти

Благодарение на проекта е повишена чувствителността на общността към проблемите на децата в риск, компетенциите на специалистите, работещи  по проблемите на децата в риск от изоставяне, както и положителното отношение към политиката за деинституционализация.

Проектът е изцяло иновативен за България. Той обединява институции в екипна работа с една цел – най-добрата грижа за детето и директно влияние върху семействата за осигуряване на сигурна и устойчива семейна среда.

Приложените модели, практики и подходи могат да бъдат основа за промени и в изпълнението на държавни политики в областта на закрила на детето и социалното подпомагане, и подсигуряващите ги нормативни документи. 

Децата на България  заслужават да живеят в по-добра среда и ние ще продължаваме да работим за това.