„Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво.“

Протокол

 от кръгла маса на тема:

„Политически и обществени гаранции за устойчиво развитие на процеса на деинституционализация на областно и общинско ниво.“ 

Кръглата маса се проведе на 31.05.2013 г. в Областна администрация.

Присъстващи: представители на РДСП, ДАЗД, ДМСГД, ЦОП „За деца и родители“, КСУДС, ЦОП „Столипиново“, Проект „Подкрепа“- д-р Зорка Калинова, Община Пловдив, ОЗД, НПО, Проект „Посока: семейство“ 

На срещата се обсъдиха капацитетите на социалните услуги, които работят на територията на гр. Пловдив. Новото е, че ЦОП „Столипиново“ от капацитет 15 се увеличава на 50, към КСУДС минават услугите: ЦНСТ „Детска къща“ и Приют „Майка Тереза“ 

РДСП – от началото на 2013 година са осиновени 8 деца в страната и чужбина

В ПС са настанени – 26 деца

Вписани в регистър за пълно осиновяване – 34 деца

Данните не се отнасят само за децата от ДМСГД 

Към днешна дата в ДМСГД има общо 56 деца, 38 от тях са от 0-3 години

10 – здрави, 28 – болни

От тях 15 са за ПГ, 5 – за РЕ, 4 за осиновяване, 14 – резидентна услуга 

ОЗД споделя като трудност огромната си натовареност, което води до некачаствена работа. 

Обсъдиха се услугите, които са планирани в ДМСГД:

 1. Семеен консултативен център – капацитет 40
 2. ДЦДУ – 40
 3. Дневен център
 4. Резидентна услуга от семеен тип за деца с увреждания със заместваща грижа – 8
 5. Център за приемна грижа и осиновяване – не е заложен екип
 6. Център за майчино и детско здраве
 7. Център за психично здраве – 50 

Все още не е решено къде ще се преместят децата са увреждания докато текат ремонтните дейност. 25 здрави деца ще се преместят в детска ясла. 

Роси Атанасова коментира проблеми и груби грешки на които е попаднала по време на проверки:

 • Дете на майка алкохоличка, която се лекува, се настанява в ПС в Девин. С това настаняване губим връзката на детето с биологичната му майка.
 • Обърнат механизам на ПГ – трябва да търсим приемни семейства за децата, а не деца за приемните семейства.
 • Първо да се изготвя профила на детето, после да се набират приемните семейстна. Не може да се обучават приемни семейства за деца, каквито няма. Това е загуба на ресурс и на време.
 • Има неправилно прилагане на наредбата за реинтеграция. Налице е нужда от практическо обучение чрез казуси. Няма разбиране кога да започне реинтеграцията, няма следреинтеграционна работа, детето се връща в семейството и работата спира.
 • Няма индивидуализация на нуждите на детето – от социализация, отдих, организиране на свободното време
 • Много по-удачно е да обучим социалния работник да работи качествено, отколкото да наливаме пари в семейството за пътни и други разходи.
 • Нужда от практическо обучение с казуси 

Присъстващи на кръглата маса – 17 човека

Прочетете още ...

Среща на ОКМД Пловдив

На 13.06.2014 година в Областна администрация в град Пловдив се проведе среща на Областния Координационен Механизъм по Деинституционализацияна тема: „Координация на процеса на извеждане на

Кръгла маса в Пловдив

„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“  

Върни се обратно в