За успешната реформа на ДМСГД Русе се работи целенасочено по превенция на изоставянето на деца, в рамките на изградения координационен механизъм на ниво Родилен дом, така и в отделение за недоносени

През месец ноември стартира дейността на Мултидисциплинарния екип по проект „Посока: семейство“, който има за задача да актуализира оценките на 
потребностите на децата от 0-3 години, настанени с мярка за закрила в ДМСГД – Русе и оценката на капацитета на техните семейства. Мултидисциплинарният екип по проекта включва представители от следните институции – Отдел „Закрила на детето“ – Русе, Регионална здравна инспекция, Община Русе и ДМСГД Русе. Екипът обследва всяко дете и посещава всяко семейство, за да прецени кое е в най-добрия интерес на детето – реинтеграция в биологичното или разширеното семейство, приемна грижа, осиновяване или настаняване в център за настаняване от семеен тип. 
Актуализираните оценки ще дадат основа за предприемане на конкретни мерки за всяко дете, което все още е в дома, за да бъде изведено в семейна или най- близка до семейната среда. 


Към 30.11.2012 г. децата в ДМСГД с мярка за закрила са 23. 
В рамките на проект „Посока семейство“ се оценяват 16 деца и техните семейства. Седем деца са целева група на проект „Детство за всички”, който обхваща 
децата с увреждания над 3 години, настанени в домовете за медико-социални грижи. В периода октомври – ноември 2012 година реализирането на проект „Посока 
семейство“ в област Русе има своите реални резултати за децата от 0-3 години, настанени в ДМСГД Русе. От една страна броят на изведените от дома деца и реинтегрирани в биологичните им семейства се увеличава, а механизмът по превенция на изоставяне на деца ограничава 
до минимум нови настанявания в ДМСГД Русе. 
В периода октомври – ноември 2012 година 5 деца са реинтегрирани в биологичните си семейства и продължават да бъдат подкрепяни и наблюдавани от 
всички отговорни институциите и организациите, които участват към момента в този сложен процес, изпълнен с много житейски съдби – РДСП, Отдел „Закрила на детето“ – Русе, ДМСГД, КСУДС – Русе, ДЦДУ – СГ Координатор на Министерство на здравеопазването за Русе и координатор на „Надежда и домове за децата“ за Русе, Община Русе, Регионална здравна инспекция. 
За същия период 3 деца са осиновени. През месец декември се очаква да бъдат осиновени още 2 деца. За 14 деца се планират конкретни мерки за извеждане в семейна или най- близка до семейната среда 
В рамките на предвидените анализи по проект „Посока: семейство“ към този момент се осъществяват проучвания за причините за настаняването на децата в този 
тип медико-социални домове. Проучва се наличната мрежа от социални, образователни и правни услуги за децата от 0-3 години. Това се прави с цел да се планират и разкрият най-релевантните услуги, с които да се покрият всички потребности на децата от 0-3 години и техните семейства, без да се налага тяхното институционализиране, доказано с негативен ефект върху развитието на децата. 
За успешната реформа на ДМСГД Русе се работи целенасочено по превенция на изоставянето на деца, в рамките на изградения координационен механизъм на ниво Родилен дом, така и в отделение за недоносени деца към ДМСГД. 
През периода октомври – ноември се работи активно по 26 текущи случая на превенция на настаняването на деца в ДМСГД поради социални, медицински 
причини или нежелание на родителите да се грижат за децата си. За 2 деца в риск от изоставяне са предприети конкретни мерки и те са настанени в професионални приемни семейства, едното директно от Родилно отделение, а другото от спешен прием на КСУДС – Русе. 
За 24 от тези деца продължава работата по подкрепа на семействата, за да могат децата да се отглеждат в семейна среда или се предприемат мерки за осиновяването им. Добрата съвместна работа и координация на всички институции и организации в област Русе, които работят за благоденствието на децата в изпълнение и на националната 
„Визия за деинституционализация на децата в РБългария“ дава своите резултати при реализирането на национални проекти, като „Посока:семейство“, които целят всяко дете да бъде щастливо и да расте в семейство, казва Ана Попова – Координатор на Министерство на здравеопазването за област Русе. 

Източник: Тази новина е добавена от RuseInfo.net Моля цитирайте източника на новината.

Прочетете още ...

Заедно можем всичко

Две интервюта по Радио Видин за съвместната инициатива „Заедно можем всичко“. Първолета Митева, старши експертът „Връзки с обществеността“ от ЧЕЗ, която пояснява какъв е обхватът на

Заедно можем всичко

Елица Иванова, координатор на НДД за област Видин разяснява за старта на кампанията пред Телевизия Видин „Надежда и домове за децата – клон България“ и

„Деинституционализация на грижата за деца: Как инвестираме в промяната?“

Репортаж от откриване на конференцията с интервю на Георги Симеонов, изпълнителен директор на „Надежда и домове за децата – клон България   по   телевизия Bulgaria On Air https://www.youtube.com/watch?v=xwrfI-NzrvMDeinstitutionalisation

Върни се обратно в