Закриване на Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева”

reshenieРешение на Столичен Общински Съвет за закриване на Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева” – гр. София, ул. „Порой” № 16 и за разкриване на четири нови социални услуги.

На основание чл.52, ал.1 от Закона за лечебните заведения, чл.21,

ал.1, т.8 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната

администрация, чл.36, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за

социално подпомагане и чл.12, ал.1 от Закона за общинската собственост

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ :

1. Прави искане пред Министъра на здравеопазването за закриване на Дом за медико – социални грижи за деца „Св. Параскева” – гр. София, ул. „Порой” № 16, считано от получаване на АКТ № 16 и разрешение за ползване на помещенията.

2. Считано от датата на закриване на Дома по т.1 отменя Решение № 92/24.02.2011 г. по Протокол № 84/24.02.2011 г. на СОС.

3. Считано от датата на закриване на Дома по т.1 разкрива нови социални услуги – първоначално като местна дейност, финансирани по проект по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.5.15 „Шанс за щастливо бъдеще” – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години”, както следва:

а) Семейно-консултативен център – с капацитет 300 деца и семейства ползващи услугите месечно.

б) Център за ранна интервенция и дневна грижа за деца в риск и деца с увреждания от 0 до 7 години с капацитет 30 места.

в) Специализирана резидентна грижа за малки деца с тежки увреждания с капацитет 8 места.

г) Център за майчино и детско здраве – с капацитет 400 деца и техните семейства месечно. 

Прочети решението на столичен общински съвет ТУК:

Прочетете още ...

Върни се обратно в