Закриване на Дом за медико-социални грижи за деца

Р Е Ш Е Н И Е

№ 290

ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 12  ОТ 01. 08. 2013 г.

 

О Т Н О С Н О :    Закриване на Дом за медико-социални грижи за деца

  от  0 до 3 години

 

ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА:  Георги Титюков – Зам.-кмет на Община Пловдив

 

            На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, предвид изложените в предложение с вх. № 13ХІ-319 от 26. 07. 2013 г. фактически основания, Общински съвет – Пловдив

Р Е Ш И :

 

            1. Възлага на Кмета на Община да предложи на Министъра на здравеопазването да внесе предложение в Министерски съвет за закриване на ДМСГ – Пловдив, считано от 01. 01. 2014 г.

            2. Възлага на Кмета на Община Пловдив последващите съгласно закона действия.

 

МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА във връзка с чл. 52, ал. 1 от Закона за лечебните заведения; Като взе предвид, че в изпълнение на Решение № 173, взето с Протокол № 7 от 16.05.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, Община Пловдив в партньорство с Фондация „За нашите деца“ е депозирала проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051P0001-5.2.15 „Шанс за щастливо бъдеще“ – Компонент 2: „Разкриване на иновативни интегрирани услуги за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години“. Проектът се очаква да стартира през месец септември 2013г.

 

—————-

РАЗГЛАСЯВАНЕ:

1. в-к „Марица” – 08.08. 2013 г.;

2. Интернет страницата – 08. 08. 2013 г.;

3. Инф. табло – пл. „Ст. Стамболов” № 1 – 08.08.2013 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Арх. Илко Николов/

Прочетете още ...

Едно отговорно партньорство

Лидл България  отново се включват да подпомогнем семейства, които са в криза. Радваме се изключително много, че заедно успяваме да намерим път при преодоляване на

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Върни се обратно в