Заседание на Общински съвет – Монтана – Дневен ред

25 юли 2013 г. /четвъртък/ ще се проведе заседание на Общински съвет – Монтана при следния дневен ред:
1. 08-01-266/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне собствеността и дълготрайните материални активи и материални запаси на ДМСГД гр.Монтана и искане за закриване на ДМСГД гр. Монтана
2. 08-01-283/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на Декларация за достъп на младите хора до култура.
3. 08-01-295/15.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно информация за изпълнението на бюджета на Община Монтана към 30.06.
4. 08-01-291/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно командировки за ІI-ро тримесечие на 2013 г. на Кмета на община Монтана и Председателя на Общински съвет-Монтана.


5. 08-01-290/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Частична корекция – вътрешна компенсирана промяна на списъка на капиталовите разходи финансирани чрез приходи по § 40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи, частична корекция – вътрешна компенсирана промяна на списъка на капиталовите разходи през финансирани от собствени средства и частична корекция – вътрешна компенсирана промяна на списъка на капиталовите разходи финансирани чрез целева субсидия.
6. 08-01-288/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно Допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред на територията на община Монтана (приета с Решение № 390/16.02.2006 г., доп. с Решение № 89/29.05.2008 г. и Решение № 200/20.11.2008 г.)
7. 08-01-292/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно оценка на ПИ с идентификатор № 48489.2.534 по кадастралната карта, находяща се в местността „Гламата”, Община Монтана. 
8. 08-01-293/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно приемане на отчетите за първо полугодие на 2013 г. на общинските търговски дружества със 100% общинско участие в капитала им, както и информацията за дейността на Общинските предприятия.
9. 08-01-299/18.07. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Монтана, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация. 
10. 08-01-300/18.07. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно избор на заместник председател на Общински съвет Монтана.
11. 08-01-296/16.07. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно отчет за дейността на Общински съвет Монтана и неговите комисии за периода от 01.01.2013 г. до 30.06.2013 г.
12. 08-01-297/16.07. Докладна записка от инж. Иво Цветанов Иванов – Председател на Общински съвет Монтана, относно промени в състава на Постоянните комисии.
13. 08-01-265/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно изменение и допълнение в чл.83, ал.6 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Монтана
14. 08-01-280/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план за въздушна ел. мрежа и ВиК мрежи за захранване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.1.861 през ПИ с идентификатори 48489.1.862, 48489.1.868, 48489.1.977, 48489.1.863 и 48489.14.2 по кадастралната карта на гр.Монтана и одобряване на задание.
15. 08-01-281/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно разрешение за изготвяне на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за промяна на предназначението на земеделски имот, разделяне на имота на два нови ПИ и план за застрояване на поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 48489.27.777 по кадастралната карта на гр.Монтана, в местността „Над село” и парцеларен план за ел. и ВиК мрежи за захранване на новообразуваните ПИ и одобряване на задание.
16. 08-01-282/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно одобряване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Монтана, финансиран по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-07/2010: „Подкрепа за интегрирани планове за градско, възстановяване и развитие”.
17. 08-01-289/10.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно даване на разрешение по чл. 124а, ал. 5 и одобряване на задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план(ПУП-ПЗ и ПП) за „МВЕЦ „Морджилица” от руслов тип за производство на електроенергия от възобновяем източник” за поземлен имот (ПИ) № 000177 с ЕКАТТЕ 03736 и поземлени имоти, съгласно приложения регистър на имотите по картата на възстановената собственост(КВС) на с. Долно Белотинци, общ. Монтана.
18. 08-01-298/16.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно определяне на място за поставяне на монументално-декоративен елемент на територията на спортен комплекс „Огоста” в УПИ III, кв.95 по плана на гр.Монтана.
19. 08-01-238/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
20. 08-01-239/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
21. 08-01-240/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
22. 08-01-241/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
23. 08-01-242/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
24. 08-01-243/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
25. 08-01-244/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
26. 08-01-245/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
27. 08-01-246/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
28. 08-01-247/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
29. 08-01-248/08.06. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
30. 08-01-249/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
31. 08-01-250/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
32. 08-01-251/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
33. 08-01-252/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
34. 08-01-253/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
35. 08-01-254/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
36. 08-01-255/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
37. 08-01-256/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
38. 08-01-257/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
39. 08-01-258/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
40. 08-01-259/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
41. 08-01-260/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
42. 08-01-261/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
43. 08-01-262/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
44. 08-01-263/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
45. 08-01-264/08.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
46. 08-01-267/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
47. 08-01-268/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на имот – частна общинска собственост.
48. 08-01-269/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд.
49. 08-01-270/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд.
50. 08-01-271/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно продажба на земеделски имоти – частна общинска собственост от Общинския поземлен фонд.
51. 08-01-272/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на водопровод през общински имоти.
52. 08-01-273/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на отклонения на оптична кабелна мрежа за електронни съобщения и право на строеж на оптични шкафове на “НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ” ООД, гр. Русе.
53. 08-01-274/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на водопровод и ел. кабел през общински имот.
54. 08-01-275/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване и сервитут от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура на електропроводно и канализационно отклонения през общински имот
55. 08-01-276/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване право на прокарване на оптичен кабел през имоти публична общинска собственост в землището на кв. Кошарник.
56. 08-01-277/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд в землищата на община Монтана.
57. 08-01-278/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно прехвърляне на общинско жилище в Общинския жилищен фонд от резервни жилища в жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди.
58. 08-01-279/09.07. Докладна записка от Златко Живков – Кмет на Община Монтана, относно учредяване на възмездно право на ползване, върху земеделски имот – публична общинска собственост, начин на трайно ползване пасище, мера.
59. Питания.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в