Как работим в България

Нашата мисия е да бъдем катализатор за глобалното премахване на институционалните грижи за деца.

Работейки заедно с българските правителства, успяхме да  прекратим настаняване на деца в 25 институции, които бяха закрити поради отпаднала необходимост. До 2025 г. трябва да бъдат закрити и последните 4 институции. Това е крайният срок според националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България“.

Като част от работата ни за закриване на домовете за медико-социални грижи за деца (ДМСГД), през 2022 г. направихме индивидуални ре-оценки на всички 197 деца, настанени в тях към май 2023. Нашата цел беше да намерим възможно най-добрите алтернативи. Направихме това, за да се подготви всяко дете за  плавен преход към живот в семейна среда. Повечето от децата са с увреждания и за това е необходимо правителството да създаде подходяща среда и услуги.

Обучение, консултиране и сурвизия на работещи в  социалната сфера

Нашите специализирани обучения  са достигнали до 2537 социални работници и други професионалисти по закрила на детето в цялата страна. Ежедневната ни работа за запазване целостта на семейството и гарантиране най-добрия интерес на децата по места също е дълбоко преплетена с обучението на местните специалисти.

Нашият Модел за активна семейна подкрепа е ключов компонент от холистичния ни подход за закриване на институции и подпомагане на семействата. Той включва:

  • идентифициране на деца, изложени на риск от отделяне от родителите им
  • подкрепа на тези семейства, за да останат заедно

Моделът е разработен от НДД, на базата на 20 години практически опит. Използваме го и за изведените от институции  деца в техните биологични или разширени семейства.

Към днешна дата успешно сме предотвратили 2748 изоставяния на деца и/или настаняване в институци и работим заедно с отделите по закрила на детето и сме върнали 148 деца в техните семейства.

Развитие на алтернативна грижа

Разработихме и мотивиращо обучение за приемни родители на деца с увреждания. То има за цел да даде шанс на повече деца и младежи с увреждания в институции да заживеят в семейна среда.

В допълнение към пионерското обучение за приемни семейства  ние успешно повлияхме на българското правителство да разработи набор от услуги за алтернативна грижа. Работим в тясно сътрудничество с правителството и гражданското общество при създаването на подходящи дестки политики, стандарти за услуги и национални планове за действие, за да подкрепим и консолидираме реформата на системата за закрила на детето.

Намиране на индивидуални решения

Детската ни програма за застъпничество е част от политиката ни да информираме  обществото  за спазване правата на децата, както и дадем възможност у подрастващите да се възпита активна гражданска позиция. Застъпничеството пред Правителство, Европейска комисия(ЕК), ООН са част от базовото ниво за чуваемост в проблемите на децата и младежите. С работата си показваме, че всеки глас има значение и бъдещето е в ръцете на днешните деца и младежи, които ще проектират развитието на страната ни до края на 21 век.

Областният координационен механизъм по деинституционализация на деца (ОКМД) е признат за най-добра практика в България. Той обвързва регионалните и местни власти при решаване на най-тежките семейни кризи, за които отделни институции и организации нямат сили да се справят. ОКМД позволява, чрез екипна работа, да се решават не само социални проблеми, но и вникване в проблемите  на семейства, общности и местни власти.

Целта ни е в България децата да не страдат от институционална грижа!