История

През 2010 година „Hope and Homes for Children” (Надежда и домове за децата), съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум”, закриват първия дом за деца  от 0 до 3 години в град Тетевен и създават модела за реформиране на този тип институции.

„Hope and Homes for Children” е създадена от Марк Кук и съпругата му Каролин през 1994 година, когато те посещават Босна и Херцеговина и стават свидетели на последиците от войната. Основават организацията с цел подпомагане на разрушените от войната институции, в които се отглеждат деца.

Учредители на „Hope and Homes for Children”

Първоначално организацията работи за подобряване условията на живот в тези домове за деца. След анализ на постигнатите резултати се достига до извода, че дори и най-добрите институции не са в състояние да предложат индивидуална грижа, внимание и възможности за адекватно развитие на децата. Те имат нужда от семейство, дом и много любов. Опитът показва, че само когато се чувства сигурно в своя дом и обградено от любовта на грижовно семейство, едно дете би развило в пълна степен своя потенциал. Така нуждите на децата насочват работата  към деинституционализация.

Деинституционализация (DI) е процес на закриване на институциите чрез развиването на набор от превантивни и подкрепящи услуги за семействата на децата както и алтернативна грижа в заместващо семейство или в близка до семейната среда. Системата от модерни услуги отговаря на нуждите на децата от индивидуална, емоционална и стимулираща грижа.

През последните 12 години „Надежда и домове за децата” управлява или консултира закриването на 65 институции. Моделът за деинституционализация на “Надежда и домове за децата” е признат от УНИЦЕФ и СЗО за най-добра световна практика.

“Надежда и домове за децата” подпомага реформирането на системите за закрила и грижа за децата в 10 страни от Централна, Източна Европа и Африка, за да може средствата влагани в реформите да подобрят качеството на живот на децата и пълноценната им реализация като граждани.

През 2010 година “Надежда и домове за децата”, съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум, чрез  деинституционализация на ДМСГД в град Тетевен помогна 32 деца от 0 до 3 години да намират своите семейства. Сградата е ремонтирана и в нея започва да функционира „Център за обществена подкрепа”. Проведени са обучения на работещите в дома и след подбор, най- мотивираните вече предлагат нови услуги за деца от 0 до 18 години. Първите приемни семейства в Ловешка оласт бяха обучени от “Надежда и домове за децата” и днес даряват с любов децата, застрашени от изоставяне или чакат за осиновяване.   

Българският клон на организацията е учреден в края на 2011 година и работи приоритетно за реформиране на този тип 31 институции в България.

Previous slide
Next slide

Hope and Homes for Children- клон България

Българския клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 2011 г.

Екипът фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни възрастни хора.

Нашата цел е  провеждане на по-активна политиката по превенция на изоставянията и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции в България.  Необходим е  системен подход при семейните политики, за да имат те устойчив характер.  Всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано и защитено.

„Надежда и домове за децата – клон България“ влага сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата.

През януари 2012 г. стартирахме проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България” в подкрепа на проект „ПОСОКА Семейство“ на МЗ. Изградихме и обучихме Областни координационни механизми по деинституционализация. Чрез надграждащи и допълващи дейности, спомогнахме за по-успешното реализиране на проекта,  в рамките на който ще бъдат закрити 8 ДМСГД в областите София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе.

Проектът се осъществява на базата на Меморандум за сътрудничество между „Надежда и домове за децата“ и МТСП, ДАЗД и МЗ. Целите и дейностите му са свързани с практическото прилагане на модела, разработен от нашата организация за АКТИВНА подкрепа на семействата, чиито основните  принципи са:

 • Партньорство, както с професионалистите от системата за детска грижа, така и със семействата, с които работим;
 • Уважение към родителите, с които работим – акцентиране върху силните им страни и ресурсите за промяна;
 • Приобщаване на децата с увреждания и тежки увреждания, които имат нужда да бъдат приети както от семействата си, така и от общността;
 • Устойчивост на нормализираната семейна среда и постигане на самостоятелност при грижата за децата;
 • Най-добрият интерес на детето е от най-голямо значение при определяне на подкрепата.

Резултатите от работата ни към 12.11.2013 г. са:

 • Подпомогнати семейства на 373 деца в риск, за да не бъдат изоставени и настанени в 8-те пилотни институции.
 • С активната ни надграждаща и допълваща подкрепа, 71 деца от същите ДМСГД са реинтегрирани в техните биологични семейства.
 • В приемни семейства са настанени 90 деца.
 • Проведена е обучителна програма за областните координационни механизми по деинституционализация, която обхваща 6 основни модула:

Защо институциите са вредни за децата

Как се закрива институция

Какво означава да подкрепяме семействата или моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата

Как да работим ефективно в КМ

Алтернативни здравно-социални услуги за деца и семейства

Мотивационен тренинг за членовете на КМ

 • Обучени са общо 170 представители на ключови институции и организации на местно ниво – Областна Администрация, РДСП, ДСП, ОЗД, Общини, РЗИ, болници, МЗ, РИО, ДМСГД и НПО. Паралелно с провеждането на обученията, експертите на НДД осигуряваха и месечни консултации на членовете на КМ, както и на отделни специалисти, институции и организации, пряко ангажирани в процесите на ДИ.
 • Проведена е обучителна програма за персонала на ДМСГД в 8-те пилотни общини. Общо 432 служители на 8-те институции взеха участие в двете обучения.

Обученията са два типа:

Въвеждащо обучение със следните основни теми:

Тема 1: Деинституционализация – нормативна уредба, настоящо състояние, добри практики и предизвикателства;

Тема 2: Място на персонала на ДМСГД в процеса на деинституционализация и перспективи за професионална реализация

Тема 3: Развитие на детето от 0 до 3 години и последиците от отглеждането му в институция;

Тема 4: Хуманната мисия на работещия с деца.

Надграждащо обучение, което включва следните теми:

Модул 1

Тема  1:  Мултидисциплинарна работа в грижата за деца от 0 до 3 години;

Тема 2: Подходи, методи и техники за работа с деца от 0 до 3 г. в институции за преодоляване на дефицити в развитието на детето;

Тема 3: Индивидуалната работа с децата – основен фактор за тяхното състояние и израстване.

Модул 2

Тема 1: Работа със семейства – системен подход;

Тема 2: Интеграция и социализация на деца от 0 до 3 г. в общността

От 2012 година, заедно с Правителството, работим за закриване и на останалите ДМСГД.

Резултат е закриване на ДМСГД в Широка лъка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20 декември 2012 година  и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 156 от  29 юли  2013 година за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил. Продължава процесът на разкриване на социални услуги за деца в общността.

За нас Деинституционализацията е цялостна трансформация на отношенията в системата за детска грижа – от институционални и ориентирани към отглеждане на групи проблемни хора –в ориентирани към зачитане на детето-индивид и неговото семейство. Обединени от тази идея и за пряката реализация на Национална, Регионални и Местни политики, заедно с 16 НПО, работещи с и за децата създадохме Коалиция „Детство 2025“.