ДО: Госпожа Зорница Русинова
Министър на труда и социалната политика в оставка

Госпожа Мая Манолова

Омбудсман на Република България

 

Господин Цветан Васев
Изпълнителен директор
Агенция за социално подпомагане

Госпожа Офелия Кънева
Председател
Държавна агенция за закрила на детето

 

Господин Даниел Панов

Председател на Управителен съвет

Национално Сдружение на Общините в Република България

 

С КОПИЕ ДО:

Госпожа Мариан Тейсън

Генерална дирекция

„Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“

Европейска Комисия

 

Относно: Промяна на чл. 36 (2), изм. – ДВ, бр. 89 от 2016, в сила от 11.11.2016 г. от Правилник за прилагане на закона за социално подпомагане

Уважаема госпожо Русинова,

Уважаема госпожо Манолова,

Уважаеми господин Васев,

Уважаема госпожо Кънева,

Уважаеми господин Панов,

Коалиция “Детство 2025“ е обединение от 16 граждански организации и мрежи, както и индивидуални членове в експертно качество, активно работещи по процеса на деинституционализация. Обръщаме се към Вас тъй като сме сериозно притеснени и бихме искали да алармираме за трудностите, които могат да възникнат в следствие на приетите промени в Правилника за прилагане  на Закона за социално подпомагане.  

Една част от членовете на Коалицията са доставчици на социални услуги и някои от тях управляват социалните услуги от резидентен тип Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Всички те са държавно-делегирана дейност и управлението им се възлага след проведени конкурси от съответните общини.

                На 11.11.2016 г. е влязло в сила изменение на чл. 36 (2) от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане. Съгласно новия текст на т. 4, центровете за настаняване от семеен тип биват аа) център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания; бб) център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания; вв) център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания; гг) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства; дд) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция; ее) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с физически увреждания; жж) център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост.“

Цитираната нормативна промяна цели да диференцира потребителите на социалната услуга и превръща центровете за настаняване от семеен тип, които към момента са с целева група „деца и младежи с увреждания“ в центрове за „деца с увреждания“ и за „младежи с увреждания. В тази връзка, поставяме на Вашето внимание следните проблеми, които ще възникнат при прилагането на нормативната промяна по отношение на децата и младежите с увреждане:

Промяната на профила променя целевата група на всеки един от центровете, т.е. младежите, които към момента са настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания при трансформиране на профила на услугата в ЦНСТ за деца с увреждания ще трябва да напуснат услугата. И обратно, деца с увреждания, настанени в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания при трансформиране на профила на услугата в ЦНСТ за младежи с увреждания трябва да бъдат преместени в друга услуга. Възниква въпроса на какъв принцип ще се определят новите услуги и по какви критерии ще се диференцират новите услуги.

Изразяваме твърда позиция, че преместване, без достатъчно време за подготовка на децата, без обсъждане с неправителствения сектор, без да се вземат предвид индивидуланите потребности на децата, би имало изключително негативно влияние върху развитието на децата и младежите, които вече са изградили връзки помежду си и с персонала на услугите, още повече че много от тях бяха премествани от институции в ЦНСТ в последните години по проект „Детство за всички“ и вече са преминали през адаптационния период. Поредно преместване поставя в риск тяхното емоционално и физическо състояние, както и процеса на деинституционализация като цяло. Промените също така могат да доведат до разделянето на братя и сестри, които са настанени заедно.

Остро се противопоставяме на промените, тъй като същите са приети без широк обществен дебат, без отчитане на мнението на експерти в държавния и неправителствения секрор и без да е налице належаща обществена необходимост, която да обуславя необходимостта от промяна.

Настояваме:

 • Да се отмени указателното писмо за профилирането на ЦНСТ и местенето вече настанените и адаптирали се деца и младежи само и единствено по възрастов критерий ;
 • Спешно свикване на работна група с наше участие, която да обсъди необходимостта от профилирането и специализацията на услугите и да изработи принципи и критерии за индивидуален подход при вземане на решения за вече настанените деца и младежи, който да отразява техните потребности, както и да служи да отправна точка при нови настанявания;

 

Уважаеми дами и господа,

Извършената промяна в ППЗСП подменя смисъла и духа на държавните политики за децата и хората с увреждания, които в сърцевината си поставят правата, интересите и нуждите на отделния индивид. Настоящите изменения извеждат на преден план единствено социалната услуга като такава. 

Като Коалиция винаги сме работили в партньорство с държавните и местните власти, отговарящи за развитието на социалните услуги в България и деинституционализацията. Надяваме се, че поставените от нас проблеми и въпроси ще намерят отговор, така както сме работили и досега и оставаме на разположение в случай на нужда от провеждане на среща.

Моля да ни информирате за Вашето становище, както и предприетите от Вас действия според правомощията, с които разполагате в законоустановените срокове

                                  

С уважение,

 

Коалиция „Детство 2025“

Членове:

Българска асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ)

Българска асоциация на клиничните психолози

Български хелзинкски комитет

Български център за нестопанско право

Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет

Сдружение „Еквилибриум“

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България

Сдружение SOS Детски селища България

Фондация „Полдер“

Фондация „За Нашите Деца”

Фондация „Карин дом”

Фондация „Лале”

Фондация „Лумос”

Фондация „Международна социална служба-България“

Фондация „Сийдър“

Надежда и домове за децата – клон България

Валентина Симеонова, член в експертни качество

Росица Богалинска-Петрова, член в експертно качество

Харалан Александров, член в експертно качество

 

За контакт:

Галина Бисет

Сдружение „Еквилибриум“

0884511385 coordinator@eq-bg.org

7000 Русе, бул. „Липник“ 14

 


TO: Mrs. Zornitsa Rusinova

Minister of Labour and Social Policy in resignation

 

Mrs. Maya Manolova

Ombudsman of the Republic of Bulgaria

 

Mr. Tsvetan Vasev

Executive Director

Agency for Social Support

 

Mrs. Ofelia Kaneva

Chairperson

Government Agency for Child Protection

 

Mr. Daniel Panov

Chairman of Management Board

National Association of Municipalities in the Republic of Bulgaria

 

A COPY TO:

Mrs. Marianne Thyssen

Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility

European Commission

 

Regarding: The change of art in Guidebook (Regulation) for the Implementation of the Law on Social Support. 36 (2), alteration – official gazette, 89th issue from 2016, in force since 11.11.2016.

 

Dear Mrs. Rusinova,

 

Dear Mrs. Manolova,

Dear Mr. Vasev,

Dear Mrs. Kaneva,

Dear Mr. Panov,

Coalition “Childhood 2025” is a Bulgarian alliance of 16 non-governmental organizations and networks, as well as individual expert members that are actively working on the deinstitutionalization process. We are writing because we are highly concerned and would like to inform you of the difficulties that could arise as a result from the accepted changes in the Guidebook for Implementation of the Law on Social Support.

Some of the Coalition’s members are social service providers and some of them manage residential types of social services such as small group homes (SGHs) for children and adolescents with disabilities. All of these services are state delegated activities and managing them is based on tenders conducted by the relevant municipalities.

A change of art. 36 (2) of the Guidebook for Implementation of the Law on Social Support was enacted on 11th November, 2016. According to the new text of p. 4, the small group homes can be “aa) small group home for children without disabilities; bb) small group home for children with disabilities; cc) small group home for adolescents with disabilities; dd) small group home for adults with psychological disorders; ee) small group home for adults with dementia; ff) small group home for adults with physical disabilities; gg) small group home for adults with mental disabilities.”

The normative change cited above aims to differentiate the social service users and turn the small group homes that currently have the target group “children and adolescents with disabilities” into small group homes for “children with disabilities” and “adolescents with disabilities”. In this regard, we would like to draw attention to the following problems that will arise if this normative change is implemented in practice so as to impact on children and adolescents with disabilities:

A change of the configuration of SGHs and alteration of the target group of each type of facility means that the adolescents who are currently placed in SGHs for children and adolescents with disabilities would have to leave the existing service with the change of the profile of the service to SGH for children with disabilities and the other way around – the children with disabilities, placed in SGHs for children and adolescents with disabilities would have to move to a different service once the profile is changed to SGH for adolescents with disabilities. Moreover, there is the matter of determining the manner in which the new services shall be defined as well as the criteria on which the differentiation of the new services will be based.

We express our firm belief that moving the children, without having the required time to prepare them, without consulting with the non-governmental sector and without taking the individual needs of the children and adolescents in mind, would have a highly negative effect on their development because they have already developed bonds with each other and with the staff of the services. Furthermore, most of these children and adolescents were already moved from institutions to SGHs over the last few years within the project “Childhood for All” and have just completed the adaptation period. A shift, like the one suggested by the changes, will place their emotional and physical condition at risk while also jeopardizing the deinstitutionalization process as a whole. The changes might also lead to the separation of brothers and sisters who have been placed in a service together.

We are strongly opposing these changes due to the fact that they have been accepted without a wide public debate and without consulting with or noting the opinion of the governmental and non-governmental experts when there is no urgent public need that could justify the necessity for such a change.

We demand:

 • A recall of the indicative letter for the profiling of small group homes and the movement of the children and adolescents placed there (who have already adapted to the setting and personnel) on the sole basis of an age criterion;
 • The urgent creation of a working group, in which we are also participants, that will discuss the need for profiling and specialization of the services and will develop principles and criteria for an individual approach to the decision-making process for children and adolescents that have already been placed in existing services that will take account of their needs and will serve as a starting point for new placements;

Ladies and gentlemen, the implemented change to the Guidebook for Implementation of the Law on Social Support alters the entire meaning and spirit of the state policies for children and persons with disabilities, which focus on the need to uphold the rights, interests and needs of each individual. The current changes only focus on the social service as such.

As a Coalition, we have always worked in close partnership with governmental and local authorities responsible for the development of social services in Bulgaria and for the deinstitutionalization process.  We hope that the above-mentioned problems and issues will be addressed in the same manner as in the past and will be solved in the same way that we have worked in until this point and we express our willingness to participate in any meeting arranged to discuss the issues raised.

Please inform us of your views on the matter and let us know of any intended actions based on your authority and within the legal time limits.

Kind regards,

Coalition “Childhood 2025”

Members:

Bulgarian Association for Persons with Intellectual Disabilities (BAPID)

Bulgarian Association of Clinical Psychologists

Bulgarian Helsinki Committee

Bulgarian Centre for Not-for-Profit Law

Know-how Centre for Alternative Care for Children, New Bulgarian University

“Equilibrium” Association

Association for Pedagogic and Social Aid for Children (FICE – Bulgaria)

SOS Children’s Villages- Bulgaria

“Polder” Foundation

“For our Children” Foundation

“Karin Dom” Foundation

“Tulip” Foundation

“Lumos” Foundation

“International Social Service – Bulgaria” Foundation

“Cedar” Foundation

Hope and Homes for Children – Bulgaria

Valentina Simeonova, individual expert member

Rossitsa Bogalinska-Petrova, individual expert member

Haralan Alexandrov, individual expert member

 

Contacts:

Galina Bisset

“Equilibrium” Association

0884511385 coordinator@eq-bg.org

7000 Ruse, 14 “Lipnik” Blvd.

(прочетено 1 373, 1 прочетено днес)

 • Годишен архив за 2022
 • Годишен архив за 2021
 • Годишен архив за 2020
 • Годишен архив за 2019
 • Годишен архив за 2018
 • Годишен архив за 2017
 • Годишен архив за 2016
 • Годишен архив за 2015
 • Годишен архив за 2014
 • Годишен архив за 2013
 • Годишен архив за 2012
 • Годишен архив за 2010
Архив