АКТИВНА семейна подкрепа за специалисти от Бургас

На 9 и 10 март в гр. Поморие се проведе обучение  на тема „Активна семейна подкрепа“за специалисти от ОЗД и доставчици на социални услуги от Бургаска област /ЦОП, ЦНСТ и ЦСРИ/. Обучението беше организирано от „Надежда и домове за децата – клон България“.

Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с деца, като представи един по – различен модел на работа при подкрепа, разработен от Надежда и домове за децата на базата на 20 годишен практически опит в различни държава в процес на институционална към базирана в общността система от грижи за деца. В обучението взеха участие 29 професионалисти, а водещи  бяха Кремена Стоянова и Димитрина Григорова от „Надежда и домове за децата – клон България“. Участниците получиха насоки за това как да прилагат модела на Активна семейна подкрепа като модел за интервенция, насочен към подкрепа на деца в риск и отделени от своите родители в институции. В хода на обучението участниците разбраха как моделът подпомага закриването на институциите и подготовката на системата за закрила на детето да функционира без институционална грижа. В програмата бяха включени много упражнения, ролеви игри, казуси от практиката и упражнения за екипна работа. Участниците споделяха проблеми и търсеха ефективни решения за деца и семейства, с които работят.

В края на обучението участниците изразиха удовлетворение от своето участие, изтъкнаха ползата от наученото за пряката им работа и споделиха желанието си за нови обучения и професионални срещи.

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Планиране за 2024 от деца за деца

Време е за старт на застъпнически дейности. Разговори за деца в риск. В какво да се състои тяхната подкрепа. Намиране на нови идеи и инициативи.

Върни се обратно в