ДОКЛАД ОТ ИЗВЪРШЕНИ ИНДИВИДУАЛНИ РЕ-ОЦЕНКИ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В ЦНСТДМУ И ЦНСТДМУ-ПМГ ПРЕЗ МАРТ 2023 ГОДИНА

Изследването, обект на настоящия доклад, имаше за цел да се проучи дали и колко/кои деца и младежи от Центрове за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) (след извеждането им от домове за деца и младежи с
умствена изостаналост (ДДМУИ) през 2013-2015 г.), могат и трябва да продължат пътя си в системата за грижа, както и деца от
Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждане с потребност от постоянна медицинска грижа (ЦНСТДМУ
ПМГ), създадени в края на 2015 г. по проект „ПОСОКА: семейство“ за закриване на 8 домове за медико-социални грижи (ДМСГД).
Индивидуалните ре-оценки на всяко дете бяха фокусирани върху възможностите за извеждане в приемна грижа, а за младежите – в
подкрепен независим живот в общността. През 2022 година екипи на „Надежда и домове за децата – клон България“ участваха в реоценките на децата в 4-те (ДМСГД). Бяха оценени 197 деца, от които 61 са оценени за настаняване в приемна грижа, 117 деца с тежки
увреждания са оценени за настаняване в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от
постоянна медицинска грижа (ЦНСТДМУ – ПМГ), а 13 деца за ЦНСТДМУ. Проучването целеше да се прецени възможността за намиране
на места за деца с потребност от постоянна медицинска грижа и деца с тежки и множествени увреждания в съществуващата система за
резидентна грижа, за да се предотврати трайната им институционализация в оставащите 4 ДМСГД до закриването на тези институции.
Индивидуалните ре-оценки на децата и младежите с увреждания бяха проведени през месец март 2023 година в 6 области в
страната: Пловдив, Пазарджик, Перник, Русе, Търговище и Разград. Областите бяха избрани на база географска представителност,
наличие на ЦНСТДМУ и ЦНСТДМУ-ПМГ и подкрепяща среда от страна на местните заинтересовани страни. В изследването бяха
включени само ЦНСТДМУ в областните центрове, където има по-добра здравна и образователна инфраструктура за грижа за деца с
увреждания в приемни семейства и възможности за развиване на нови форми на подкрепен независим живот за навършилите
пълнолетие, включително подкрепена трудова заетост и активен социален живот.
Индивидуалните ре-оценки бяха извършени в общо 11 ЦНСТДМУ (1 в Перник, 2 в Пазарджик, 2 в Пловдив, 2 в Разград, 3 в Русе и
1 в Търговище) и 5 ЦНСТДМУ ПМГ (2 в Пловдив, 1 в Перник, 1 в Търговище и 1 в Русе). Бяха оценени общо 171 деца и младежи, от които
38, настанени в ЦНСТДМУ ПМГ.

За повече информация:

Прочетете още ...

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в