Областният управител инж. Георги Ранов откри първото заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация

Днес в Областна администрация Стара Загора се проведе първото Заседание на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Той е разработен в изпълнение на двугодишната програма на Надежда и домове за децата – клон България на територията на 10 области в стрната. Настоящият Областен координационнен механизъм по деинституционализация се реализира по проект „Областен координационен механизъм – модел за ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общински структури“, който се финансира в рамките НА  Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм „Европейското икономическо пространство 2009 – 2014″ и е в контекста на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“.

ОКМД кореспондира с Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна интервенция, създаден в изпълнение на чл. 6, ал. 3 от Закона за закрила на детето, и Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на случаи на непридружени деца и деца, жертва на трафик. Той ще се актуализира периодично, съобразно нормативните промени, регламентиращи правомощията на институциите, ангажирани с реферирането и обгрижването на случаи по деинституционализация, по инициатива на всеки от ангажираните партньори.

Със заповед инж. Георги Ранов, областен управител на област Стара Загора e определeна структура и състав на Областен координационен механизъм по деинституционализация. Системата от органи на областно ниво включва постоянни и асоциирани членове. Постоянни членове са Областна администрация Стара Загора, общини на територията на област Стара Загора, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ ,Регионална здравна инспекция , Областна дирекция на МВР – Стара Загора, Дирекции „Социално подпомагане“ – Отдел за закрила на детето. Асоциирани членове са представители на други организации и институции, чиято компетентност и експертиза могат да допринесат за успешното и устойчиво решаване на случая: доставчици на социални услуги, неправителствеии организации, образователни (РИО на МОН), здравни („УМБЛЛ – Стара Загора“, Медицински центрове ), културни институции, Окръжен съд – Стара Загора и районните съдилища на територията па област Стара Загора, Окръжна прокуратура – Стара Загора и районните прокуратури на територията на област Стара Загора. За местен експерт по проекта бе определена Мариана Кръстева, заместник областен управител.

ОКМД ще заседава един път месечно, за да решава конкретен спешен казус, свързан с дете в риск от изоставяне.

Източник: http://www.sz.government.bg/?go=t&nid=516&cat_id=12

Прочетете още ...

Права, деца и гаранции

На 19 ноември Програмата за детско участие се събра да обсъжда много важната тема за Европейската детска гаранция. Това ни вълнува защото много от нашите

Дом за децата с надежда за бъдещето

Кръгла маса на тема: „Дом за децата с надежда за бъдещето“, се проведе на 16.11.2022 с любезното домакинство на Областна Администрация на Софийска област. Целта

Върни се обратно в