„Надежда и домове за децата“ закри вторият Дом за медико- социални грижи в село Широка Лъка, община Смолян

ДМСГД Широка Лъка е втория в страната Дом за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 години, закрит от „Надежда и домове за децата“, с което броят на този тип институции намалява от 31  на 30. Наличието на институции ражда феномена изоставяне, защото е по-лесна опция както за родителите, така и за системата за закрила, а начинът на финансиране на институциите на база брой деца насърчава проактивност за запълване на капацитета. Ние вярваме, че деца под 3 години не бива да се отглеждат в резидентна грижа, а в ръцете на значим възрастен.

 

В началота на 2012 г. Министерство на здравеопазването прави анализ на използваемостта на ДМСГД в с. Широка Лъка, която е с тенденция да намалява. Капацитетът на дома е 36 легла. През цялата 2011 г. са приети 4 деца, а са изписани 18 деца. Към края на 2011 г. в институцията са отглеждани 7 деца, а към средата на м.януари 2012 г. – 6 деца. Затова водещата препоръка на експертите от МЗ е закриване на институцията след оценка на децата и извеждането им в семейна или алтернативна на семейната среда. В област Смолян има добра мрежа от услуги за подкрепа на семействата и алтернативна семейна грижа.

„Надежда и домове за децата“, които закриха първото ДМСГД в град Тетевен, са поканени за партньори на МЗ по закриването на дома в с. Широка Лъка. Сключва се споразумение за сътрудничество и експертите на „Надежда и домове за децата“ разработват оперативен план за преструктуриране на ДМСГД Широка Лъка, с планирана продължителност на процеса от м. март до м. декември 2012 г. Планът предвижда разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и лица в неравностойно положение от 1.01.2012 г., в сградите на закрития дом.

Партньори на МЗ и „Надежда и домове за децата“ по изпълнението на плана са община Смолян и Международна социална служба – България, която е доставчик на услуги в областта. За извеждането на децата водеща роля има ОЗД Смолян.

На 19.07.2012 г. Общинският съвет в Смолян гласува искане до МЗ за закриване на дейността на ДМСГД и дава съгласие за разкриване на ЦСРИ. Между януари и октомври има минимално движение на деца, постъпващи и напускащи иституцията. Активното извеждане в семейна среда на последните 8 деца е от началото на м.октомври до края на м.ноември. „Надежда и домове за децата“ подкрепят материално реинтеграцията на едно бебе и се ангажират пряко с извеждането на 4 деца, 3 от които имат увреждания. Две от децата са с комплексни и тежки увреждания и след актуализиране на оценката им се извеждат в подходящи ЦНСТ. Другите две деца са братче и сестриче, като едното дете е със специални потребности, а връзката между тях е много силна. След много усилия е намерено подходящо приемно семейство.

Така към 30.11.2012, в ДМСГД Широка Лъка няма деца. Предстои изготвяне на Постановление на Министерския Съвет за закриването и внасяне за разглеждане от МС. Следващата стъпка е ликвидация на дома, в съответствие с Наредбата за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения.

„Надежда и домове за децата“ ще продължи да подкрепя Община Смолян и партньорите в развиването на новата социална услуга в с. Широка Лъка.

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в