ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО

Кампания на Електрохолд България и „Надежда и домове за децата – клон България“ „Надежда и домове за децата – клон България“ се ръководи от идеята децата да живеят в семейна среда, заедно със своите родители и всеки, който реши да помага на деца, трябва да го направи през семейството. По този начин детето може спокойно да приеме грижата чрез тях, като естествено продължение на обществените връзки и грижа за доброто бъдеще на нацията. Налагането на строги мерки от средата на март 2020 г., свързани с ограничаване на COVID-19 пандемията, принуди хората да останат в домовете си и доведе до затварянето на различни производства за дълъг период. Това доведе до влошаване на икономическото състояние на домакинствата. При кризи най-потърпевши са децата, а стабилизиране на семейните системи позволява лошите моменти да се понасят по-лесно от деца и родители. В трудни моменти подадената ръка е част от усещането ни за стабилност. Кампанията „Заедно можем всичко“ е реализирана като съвместна инициатива на Електрохолд България /тогава ЧЕЗ България/ и „Надежда и домове за децата – клон България“ за подпомагане на уязвими семейства с деца за преодоляване на негативните последствия от COVID-19 пандемията. Кампанията стартира през април 2020 г. В рамките на кампанията електроенергийната компания пое разходите за електроенергия на 12 семейства в областите Видин, Враца, Плевен, София област и столицата до края на март 2021 г. В 12-те домакинства, включени в кампанията, през 2020 г. бяха доставени и монтирани нови битови електроуреди, закупени от електроенергийната компания. Допълнителна благотворителна акция сред служителите й, осъществена през декември 2020 г., осигури на децата от семействата дрехи, обувки и коледни подаръци. В рамките на благотворителната акция от доброволни дарения на служители от дружествата на компанията бяха набрани 14500 лева. Компанията удвои тази сума и общият размер достигна 29 000 лева. Със събраните средства, освен на 22 деца от семействата, включени в кампанията „Заедно можем всичко“, елек- 4 троенергийната компания осигури допълнително коледни изненади за още 414 деца от 199 семейства, подпомагани от „Надежда и домове за децата – клон България“ на територията на 12 области – Бургас, Велико Търново, Видин, Враца, Кърджали, Плевен, Стара Загора, Сливен, Софийска област, София град, Хасково и Ямбол. През периода на „Заедно можем всичко“ загубилите работа родители успяха да си намерят нова, други спестиха средства и успяха да изкарат зимата без лишения за децата, трети успяха да се завърнат в България и работят тук. Нашите усилия винаги се насочени към устойчиви решения за бъдещето на децата. Някои от включените в кампанията семейства ползваха уреди от преди повече от 20 години, част от които бяха и опасни. Инвестицията в закупуване на нови уреди бе насочена към пестене на енергия, намаляване на сметките за ток, повишаване на бюджетите на домакинствата и възможност децата от семействата да усетят подобрена жизнена среда. Надежда и домове за децата – клон България в партньорство с Електрохолд в България се опитват да подкрепят родителите да преведат своите деца през кризите и да създадат основа за емоционални връзки, изпълнени с любов, като залог за добро бъдеще. „Електрохолд България“ ЕООД Нашата мисия е да осигуряваме енергия, въвеждаме иновации, инвестираме устойчиво и подобряваме качеството на живот. Нашата визия е да сме лидер на енергийния пазар. Нашите ценности са професионализъм, отговорност, ефективност, стабилност, доверие, иновативност. Дружествата от Групата на Електрохолд България са правоприемници на дружествата от Групата на ЧЕЗ в България. На 27 юли 2021 г. Еврохолд България, чрез дружеството си Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани, придоби собствеността над дружествата на ЧЕЗ в България. От май 2022 г. името на Групата, включваща тези дружества, е Електрохолд България. 5 Електрохолд България продължава да развива стратегията на предишния собственик на електроенергийната компания за корпоративна социална отговорност, чиито основни приоритети са свързани с подпомагане на местните общности, образованието и развитието на младите хора, опазването и грижата за околната среда, както и енергийната ефективност. До момента с над 1 милион лева са подкрепени повече от 120 обществено полезни инициативи. „Надежда и домове за децата“ – нашите ценности Ние целим пълното премахване на институционална грижа за деца по света. Нашата визия е свят, в който нито едно дете не страда от вредите на институционалната грижа. Нашата мисия е да бъдем катализатор на глобалното премахване на институционалната грижа за деца. Работата ни се основава на три фундаментални ценности: • Кураж да променяме и да не се отказваме от мисията си при никакви обстоятелства • Почтеност в отстояването на най-добрия интерес на децата • Професионализъм в отношението ни към децата и техните семейства Как започна всичко? Българският клон на „Надежда и домове за децата“ e създаден през ноември 2011 г. Екипът ни фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0–3 години и техните 6 семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни хора. Нашият стремеж е провеждане на по-активна политика по превенция на изоставянията и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции в България. Според нас, за да имат семейните политики устойчив характер, е необходим системен подход. В основата на нашата работа лежи разбирането, че всяко дете трябва да има дом и семейство, в което да се чувства обичано и защитено. Вярваме, че почтеността на намеренията и прозрачността във всяко действие, което предприемаме, са от изключителна важност за успеха на нашата организация. Ето защо ние винаги сме откровени в работата си – както с децата и техните семейства, така и с различните държавни и правителствени структури. Работата на „Надежда и домове за децата – клон България“ е свързана с промяната на нагласи и политики, а където има промяна, има и съпротива. Множество пречки изникват по пътя към успеха, но по същия начин, по който една войска тръгва на битка – с вяра в победата, така и ние имаме куража, че ще успеем да дадем шанс на всяко дете в България да живее в любяща семейна среда. Ние сме креативни и не се страхуваме да опитваме отново, и отново, и отново. Ние променяме детски животи всеки ден, затова работим с изключителна прецизност и пазим достойнството както на децата, така и на техните родители и всички други замесени страни. Проектна работа През януари 2012 г. стартирахме проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България” в подкрепа на проект „Посока: семейство”, изпълняван от Министерството на здравеопазването в партньорство с ДАЗД и АСП и финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, чрез надграждащи и допълващи дейности. В рамките на проекта бяха закрити 8 ДМСГД в пилотните области София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе. Проектът се реализира на базата на Меморандум за сътрудничество между „Надежда и домове за децата – клон Бълга- 7 рия“ и МЗ, АСП и ДАЗД. Целите и дейностите на проекта са свързани с практическото прилагане на модела, разработен от нашата организация за активна подкрепа на семействата. През 2014 г. нашата организация започна изпълнението на проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на институционалната грижа за деца под 3 годишна възраст в България“ с тенденция за разширяване дейността на останалите територии на страната. Моделът на работа „Областен координационен механизъм по деинституционализация“ бе приложен и в още 13 области на страната (Плевен, Разград, Силистра, Бургас, Видин, Враца, Велико Търново, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Хасково, Ямбол и София – област). От 2019 г. изпълняваме проект „Приключване елиминирането на институциите за деца под 3 годишна възраст в България: водещ проект за стимулиране регионалната и глобалната реформа“. Проектът ще задвижи обмена на най-добри практики и ще повиши качеството на съществуващите и нови алтернативни услуги за деца в общността. Предвиждаме България да стане първата държава в Европа, завършила най-критичната част от реформата на грижите за деца, показвайки, че премахването на институциите е постижимо, а семейната среда е най–доброто място за всяко дете. Представяме Ви семействата, които ни позволиха да станем част от тяхната история за една година – от март 2020 г. до април 2021 г. 

 

Прочетете още ...

Инициатива с кауза

Тази седмица сме част от един прекрасен базар за великденска украса. Заредихме се с приятна енергия и емоции  в сградата на  Електрохолд България. Ето как

Нашата емоционална събота

С участниците в програмата за детско и младежко участие към „Надежда и домове за децата – клон България“ посетихме децата и младежите, настанени в Центъра

Върни се обратно в