Диана Николова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Сливен

Завършила е  Бургаски свободен университет

Специалност    Социални дейности

Образователно-квалификационна степен – бакалавър

Социални дейности

Има следния професионален опит:

Ко-водещ на групи по психомоторика на деца с хармонично развитие и деца със

затруднения  към ЕТ,, Аналитична зона„ – Сливен

Социален работник Областен екип по приемна грижа за област Сливен.  

Социален работник Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – Сливен.  

Социален работник Домашен социален патронаж – Сливен.

 

Екипен ръководител в ЦОП  и ЗМБ- Сливен  към Фондация КЕЪР Интернешънъл България

За контакти:

GSM   +359 888476118

e-mail: diana.nikollovahhc@gmail.com