Учредители на „Hope and Homes for Children”
Учредители на „Hope and Homes for Children”

 През 2010 година „Hope and Homes for Children” (Надежда и домове за децата), съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум”, закриват първия дом за деца  от 0 до 3 години в град Тетевен и създават модела за реформиране на този тип институции.

„Hope and Homes for Children” е създадена от Марк Кук и съпругата му Каролин през 1994 година, когато те посещават Босна и Херцеговина и стават свидетели на последиците от войната. Основават организацията с цел подпомагане на разрушените от войната институции, в които се отглеждат деца.

Първоначално организацията работи за подобряване условията на живот в тези домове за деца. След анализ на постигнатите резултати се достига до извода, че дори и най-добрите институции не са в състояние да предложат индивидуална грижа, внимание и възможности за адекватно развитие на децата. Те имат нужда от семейство, дом и много любов. Опитът показва, че само когато се чувства сигурно в своя дом и обградено от любовта на грижовно семейство, едно дете би развило в пълна степен своя потенциал. Така нуждите на децата насочват работата  към деинституционализация.

Деинституционализация (DI) е процес на закриване на институциите чрез развиването на набор от превантивни и подкрепящи услуги за семействата на децата както и алтернативна грижа в заместващо семейство или в близка до семейната среда. Системата от модерни услуги отговаря на нуждите на децата от индивидуална, емоционална и стимулираща грижа.

През последните 12 години „Надежда и домове за децата” управлява или консултира закриването на 65 институции. Моделът за деинституционализация на “Надежда и домове за децата” е признат от УНИЦЕФ и СЗО за най-добра световна практика.

“Надежда и домове за децата” подпомага реформирането на системите за закрила и грижа за децата в 10 страни от Централна, Източна Европа и Африка, за да може средствата влагани в реформите да подобрят качеството на живот на децата и пълноценната им реализация като граждани.

През 2010 година “Надежда и домове за децата”, съвместно с българската неправителствена организация “Еквилибриум, чрез  деинституционализация на ДМСГД в град Тетевен помогна 32 деца от 0 до 3 години да намират своите семейства. Сградата е ремонтирана и в нея започва да функционира „Център за обществена подкрепа”. Проведени са обучения на работещите в дома и след подбор, най- мотивираните вече предлагат нови услуги за деца от 0 до 18 години. Първите приемни семейства в Ловешка оласт бяха обучени от “Надежда и домове за децата” и днес даряват с любов децата, застрашени от изоставяне или чакат за осиновяване.          Българският клон на организацията е учреден в края на 2011 година и работи приоритетно за реформиране на този тип 31 институции в България.

Hope and Homes for Children- клон България

Българския клон на „Надежда и домове за децата“  e създаден през Ноември 2011 г .

Екипът фокусира своята работа в подкрепа на децата от възрастовата група 0 – 3 години и техните семейства, защото изоставянето на бебета води след себе си травми, които остават за цял живот и пречат на тези деца да израснат като пълноценни възрастни хора.

Нашата цел е  провеждане на по-активна политиката по превенция на изоставянията и недопускане настаняването на бебета в специализирани институции в България.  Необходим е  системен подход при семейните политики, за да имат те устойчив характер.  Всяко дете трябва да има свой дом и семейство, в което да се чувства обичано и защитено.

 „Надежда и домове за децата – клон България“ влага сериозен ресурс в подкрепа на изпълнението на правителствената стратегия за деинституционализация на децата.

През януари 2012г. стартирахме проекта „Стратегическа деинституционализация и реформа на грижите за деца от 0-3 години в България” в подкрепа на проект „ПОСОКА Семейство“ на МЗ. Изградихме и обучихме Областни координационни механизми по деинституционализация. Чрез надграждащи и допълващи дейности, спомогнахме за по-успешното реализиране на проекта,  в рамките на който ще бъдат закрити 8 ДМСГД в областите София, Перник, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Габрово, Търговище и Русе.

Проектът се осъществява на базата на Меморандум за сътрудничество между „Надежда и домове за децата“ и МТСП, ДАЗД и МЗ. Целите и дейностите му са свързани с практическото прилагане на модела, разработен от нашата организация за АКТИВНА подкрепа на семействата, чиито основните  принципи са:

 • Партньорство, както с професионалистите от системата за детска грижа, така и със семействата, с които работим;
 • Уважение към родителите, с които работим – акцентиране върху силните им страни и ресурсите за промяна;
 • Приобщаване на децата с увреждания и тежки увреждания, които имат нужда да бъдат приети както от семействата си, така и от общността;
 • Устойчивост на нормализираната семейна среда и постигане на самостоятелност при грижата за децата;
 • Най-добрият интерес на детето е от най-голямо значение при определяне на подкрепата;

Резултатите от работата ни към 12.11.2013 година са:

 • Подпомогнати семейства на 373 деца в риск, за да не бъдат изоставени и настанени в 8-те пилотни институции.
 • С активната ни надграждаща и допълваща подкрепа, 71 деца от същите ДМСГД са реинтегрирани в техните биологични семейства.
 • В приемни семейства са настанени 90 деца.
 • Проведена е обучителна програма за областните координационни механизми по деинституционализация, която обхваща 6 основни модула:

– „Защо институциите са вредни за децата”;

– „Как се закрива институция”;

– „Какво означава да подкрепяме семействата или моделът на „Надежда и домове за децата“ за АКТИВНА подкрепа на семействата”;

– „Как да работим ефективно в КМ”;

– „Алтернативни здравно-социални услуги за деца и семейства”

– Мотивационен тренинг за членовете на КМ.

 • Обучени са общо 170 представители на ключови институции и организации на местно ниво – Областна Администрация, РДСП, ДСП, ОЗД, Общини, РЗИ, болници, МЗ, РИО, ДМСГД и НПО. Паралелно с провеждането на обученията, експертите на НДД осигуряваха и месечни консултации на членовете на КМ, както и на отделни специалисти, институции и организации, пряко ангажирани в процесите на ДИ.
 • Проведена е обучителна програма за персонала на ДМСГД в 8-те пилотни общини. Общо 432 служители на 8-те институции взеха участие в двете обучения.

Обученията са два типа:

Въвеждащо обучение със следните основни теми:

Тема 1: Деинституционализация – нормативна уредба, настоящо състояние, добри практики и предизвикателства;

Тема 2: Място на персонала на ДМСГД в процеса на деинституционализация и перспективи за професионална реализация

Тема 3: Развитие на детето от 0 до 3 години и последиците от отглеждането му в институция;

Тема 4: Хуманната мисия на работещия с деца.

Надграждащо обучение, което включва следните теми:

Модул 1

Тема  1:  Мултидисциплинарна работа в грижата за деца от 0 до 3 години;

Тема 2: Подходи, методи и техники за работа с деца от 0 до 3 г. в институции за преодоляване на дефицити в развитието на детето;

Тема 3: Индивидуалната работа с децата – основен фактор за тяхното състояние и израстване.

Модул 2

Тема 1: Работа със семейства – системен подход;

Тема 2: Интеграция и социализация на деца от 0 до 3 г. в общността

От 2012 година, заедно с Правителството, работим за закриване и на останалите ДМСГД.

Резултат е закриване на ДМСГД в Широка лъка с ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 340 от 20 декември 2012 година  и ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 156 от  29 юли  2013 година за закриване на Дома за медико-социални грижи за деца – Кюстендил. Продължава процесът на разкриване на социални услуги за деца в общността.

За нас Деинституционализацията е цялостна трансформация на отношенията в системата за детска грижа – от институционални и ориентирани към отглеждане на групи проблемни хора –в ориентирани към зачитане на детето-индивид и неговото семейство. Обединени от тази идея и за пряката реализация на Национална, Регионални и Местни политики, заедно с 16 НПО, работещи с и за децата създадохме Коалиция „Детство 2025“.  

Прочетете още ...

Върни ме у дома

В момента най-малко 5,4 милиона деца по света живеят в институции и са разделени от семействата си.  80% от тях не са сираци и могат

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Закриване на ДМСГД Кюстендил

Решение 277 от 28.03.2013 година на Об Съвет Кюстендил за предложение за закриване на ДМСГД Кюстендил. Доклад на проф. д-р Николай Петров, министър на здравеопазването

Върни се обратно в