АКТУАЛИЗИРАН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“

Виж в PDF

І. ВЪВЕДЕНИЕ

 

Деинституционализацията на грижата за деца е едно от най-важните условия за гарантиране на правата на децата, които по една или друга причина не могат или има риск да не могат да се отглеждат от своите биологични семейства. В България в последните 20 години се обсъждаха различни концепции и се възприемаха различни разбирания за процеса на деинституционализация, но именно приемането на Националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“ (Националната стратегия) през 2010 г. обедини всички заинтересовани страни около общи принципи и общи действия за реална деинституционализация на грижата за децата.

 

За изпълнение на Националната стратегия през 2010 г. Правителството прие План за действие. В съответствие със стратегията водещото разбиране е, че отглеждането на деца в специализирани институции, изолирано от общността, от образователни, здравни, социални и други услуги, е нарушение на правата на децата като цяло, а не само нарушение на правото им да живеят в семейна среда. На това разбиране се основаваха всички действия по изпълнение на целите на Плана за действие, които са:  

  1. Да се разработи система от услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна, които изключват необходимостта от съществуване на специализирани институции за деца;
  2. Да се затворят систематично всички класически институции за деца от интернатен тип в България, като се гарантира предоставянето за всяко дете на дългосрочно или краткосрочно настаняване в семеен тип грижа;
  3. Да се разработи правната и регулаторна рамка, необходима за подкрепа на прехода към грижа в семейството и общността;
  4. Да се подобри ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства.

 

Безспорно е обаче, че общите цели, общите виждания и общите мерки сами по себе си не могат да гарантират успеха на една реформа. Тя изисква освен обща визия за целите, и ясно очертаване на конкретните мерки, отговорности, срокове, финансова и организационна обезпеченост, механизми за координация и взаимодействие и гаранции за дългосрочна устойчивост на резултатите. Всички тези параметри за оперативно изпълнение на реформата са предмет на Плана за действие и неговата настояща актуализация ще осигури условията за продължаване и финализиране на реформата за деинституционализация на грижата за деца и постигане на основната цел на Националната стратегия.

Прочетете още ...

Какво всъщност правим ние?

       Крехък е балансът между това да имаш малко пари, три деца, да живееш в отдалечен район. А когато едното ти дете  претърпи

Калоян и Мария

Днес Калоян и Мария са център на внимание в топлия и щастлив дом, който споделят с майка си, втория си баща и по-големите си брат

Георги

След раждането си Георги  прекарва първите шест месеца от живота си в ДМСГД. Няма кой да го утешава, да го обгрижва или закриля. Майка му Петя и баща

Върни се обратно в