ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАТИВЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ТЕТЕВЕН

На 28.12.2010 правителството взе решение за закриване на дома за медико-социални грижи за деца в град Тетевен. Решението е в съответствие с Националната програма „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация „Надежда и дом за децата”, в партньорство със СНЦ „Еквилибриум” – Русе и със сътрудничеството на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен. Проектът се осъществява в продължение на 24 месеца – от януари 2010 до декември 2011 и чрез съответните споразумения беше обезпечен плавния преход от специализирана институция към комплекс за социални услуги за деца и семейства в общността.

Изпълнението на проекта създаде модел за реформа на специализираните институции за деца от 0 до 3 години в България и предоставянето на грижа за деца в риск, базиран изцяло на комплекс от алтернативни услуги за подкрепа в семейството или отглеждане в семейна среда. ДМСГД Тетевен е първата по рода си институция в страната, която е преструктурирана в социална услуга от нов тип.

Oт 01.01.2011 година в сградата на закрития Дом се предоставя комплекс от социални услуги в рамките на Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца в риск от 0 до 18 години в рамките на следните основни звена: Звено „Спешен прием” за кризисно настаняване, с капацитет 6 деца, с максимален период на престой 3 месеца; Дневна грижа за деца в риск, за задоволяване на базисните потребности на детското развитие – почасово, полудневно или при необходимост целодневно; Център по приемна грижа; Мобилно звено по превенция на изоставянето и институционализацията; Център за работа с деца с отклоняващо се поведение и в риск от отпадане от училище.

Прочетете повече за проекта тук

Прочетете още ...

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Закриване на ДМСГД Кюстендил

Решение 277 от 28.03.2013 година на Об Съвет Кюстендил за предложение за закриване на ДМСГД Кюстендил. Доклад на проф. д-р Николай Петров, министър на здравеопазването

Върни се обратно в