ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНОВАТИВЕН ПИЛОТЕН ПРОЕКТ В ТЕТЕВЕН

На 28.12.2010 правителството взе решение за закриване на дома за медико-социални грижи за деца в град Тетевен. Решението е в съответствие с Националната програма „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, както и с утвърдената от Министерството на здравеопазването Концепция за деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи.

Закриването се извърши в рамките на проект „Преструктуриране на Дома за медико-социални грижи – Тетевен и изграждане на алтернативни социални услуги за деца и семейства (Център за обществена подкрепа)” на британската благотворителна организация „Надежда и дом за децата”, в партньорство със СНЦ „Еквилибриум” – Русе и със сътрудничеството на министерствата на здравеопазването и на труда и социалната политика, Държавната агенция за закрила на детето и община Тетевен. Проектът се осъществява в продължение на 24 месеца – от януари 2010 до декември 2011 и чрез съответните споразумения беше обезпечен плавния преход от специализирана институция към комплекс за социални услуги за деца и семейства в общността.

Изпълнението на проекта създаде модел за реформа на специализираните институции за деца от 0 до 3 години в България и предоставянето на грижа за деца в риск, базиран изцяло на комплекс от алтернативни услуги за подкрепа в семейството или отглеждане в семейна среда. ДМСГД Тетевен е първата по рода си институция в страната, която е преструктурирана в социална услуга от нов тип.

Oт 01.01.2011 година в сградата на закрития Дом се предоставя комплекс от социални услуги в рамките на Център за обществена подкрепа (ЦОП) за деца в риск от 0 до 18 години в рамките на следните основни звена: Звено „Спешен прием” за кризисно настаняване, с капацитет 6 деца, с максимален период на престой 3 месеца; Дневна грижа за деца в риск, за задоволяване на базисните потребности на детското развитие – почасово, полудневно или при необходимост целодневно; Център по приемна грижа; Мобилно звено по превенция на изоставянето и институционализацията; Център за работа с деца с отклоняващо се поведение и в риск от отпадане от училище.

Прочетете повече за проекта тук

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Върни се обратно в