Марина Великова

Регионален координатор към „Hope and Homes for Children- клон България”  за област Ямбол

Завършил  Тракийски университет Педагогическо и психологическо консултиране

Образователно-квалификационна степен – магистър Консултант по проблемите на психическото развитие

Завършил  Шуменски Университет  ,,Епископ Константин Преславски“ 

Специалност  Социални дейности 

Образователно-квалификационна степен  бакалавър Социален работник                           

Има следния професионален опит:

Психолог в ЦДГ „Слънце“ Ямбол

 Експерт за мониторинг на НПО – ,,Център за образователни програми  и социални инициативи“ гр. Ямбол

Експерт за работа с хора с увреждания – ,,Център за образователни програми и социални инициативи“ гр. Ямбол

 Социален педагог, Водещ на младежка група по Проект  ,,Етнически пространства – ,,Център за образователни програми и социални инициативи“  гр. Ямбол

Социален педагог по Проект  ,,С професионализъм и доверие“ – ,,Център за образователни програми и социални инициативи“  гр. Ямбол 

Социален работник по Проект ,,Център за подкрепа на малки деца в риск“,,Център за образователни програми и социални инициативи“  гр. Ямбол 

Технически сътрудник,,Център за образователни програми и социални инициативи“  гр. Ямбол

За контакти:

GSM   +359 896579819       

e-mail: m.welikowa@abv.bg