Развитие на Коалиция „Детство 2025“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Тематична област – Изграждане на капацитета на НПО

Приоритет  – Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Продължителност на проект – 8 месеца

Повечето от управленските решения, свързани с процеса на ДИ и подобряване социалния статус на децата и семействата имат нужда от застъпничество и непрекъснат мониторинг. НПО секторът има потребност от обединяване в името на общите интереси на стартиралия процес на деинституционализация, както и от по-активна работа с институциите, ангажирани с подобряване на състоянието на целевите групи. Проектът цели да създаде партньорство между НПО, национални власти, регионални и да засили ролята на Коалиция „Детство 2025“ в областта на детските политики и като консултативна структура. Специфични цели са: 1. Създаване на междусекторни партньорства; 2. Укрепване на коалиции на НПО в България и ЕС

В работата на Коалицията има редица инициативи за подобряване на водените политики в страната, но се идентифицира нуждата от създаване на активна връзка между НПО и публичния сектор. Проектът предлага създаване на взаимодействие между НПО, институции за подобряване процеса на вземане на решения, повишаване на ролята и капацитета на гражданските организации, членове на Коалицията, в този процес. Ползватели: НПО, вземащите решения, институции, както и самите членове.

Дейности по проекта:

 • Сформиране на екип
 • Инфо обмен за повишаване капацитета на членовете на Коалиция „Дество 2025“
 • Внасяне на външен опит чрез обучения
 • Работни срещи
 • Заключително събитие
 • Публичност на проекта

Резултати:

 • Сформиран екип за изпълнение на проекта; • сключени 4 договори с екип за организация и управление; разработени 4 длъжностни характеристики на членовете на екипа; • проведени 16 екипни срещи; • изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта; • изготвен план за вътрешен мониторинг и наблюдение;
 • Проведени: 2 семинара, уебинари, 2 структурирани дискусии, 2 кръгли маси за обмен на информация между партниращите организации в Коалицията; повишен обмен на информация между самите членове на Коалицията; популяризиране на добри практики, повишено ниво на знания за работата и спецификиата на останалите членове на Коалицията; повишено ниво на знание за процеса на ДИ;
 • Проведени 4 обучения; повишен капацитет на Коалцията; придобити нови умения и знания; дебатирани ключови теми за ДИ; попълнени анкетни карти за обучението; обучени 50 ( от организаиця по 3); повишено ниво на знания; подобрена комуникация между членовете на Коалицията и повишен капацитет;
 • Проведени 3 работни срещи на членовете на Коалицията; подобрено ниво на координация; повишено ниво на комуникация в Коалицията; постигнато стратегическо планиране на следващите стъпки на Коалицията; разработени правила и регламенти за работа;
 • Проведена двудневна Конференция, присъствали 100 участника; популяризиран проекта и неговите дейности; установени партньорства; подобрено ниво на комуникация с всички участници в ДИ процеса; предложен механизъм за сътрудничество с националните власти;
 • Осъществена информационна кампания на проекта, проведена 1 заключителна пресконференция (30 участника); изработени 2 банера; изработено лого на Коалицията; изработени и разпространени информационни книжки (800 броя); запознаване на широката общественост с целите и мисията на Коалицията;

Проектът „Развитие на Коалиция Детство 2025“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Повече информация за програмата можете да намерите на: http://www.ngogrants.bg/

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Върни се обратно в