Развитие на Коалиция „Детство 2025“

H&H_MASTER_LOGO_(BLACK_CMYK)Тематична област – Изграждане на капацитета на НПО

Приоритет  – Развитие на мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство

Продължителност на проект – 8 месеца

Повечето от управленските решения, свързани с процеса на ДИ и подобряване социалния статус на децата и семействата имат нужда от застъпничество и непрекъснат мониторинг. НПО секторът има потребност от обединяване в името на общите интереси на стартиралия процес на деинституционализация, както и от по-активна работа с институциите, ангажирани с подобряване на състоянието на целевите групи. Проектът цели да създаде партньорство между НПО, национални власти, регионални и да засили ролята на Коалиция „Детство 2025“ в областта на детските политики и като консултативна структура. Специфични цели са: 1. Създаване на междусекторни партньорства; 2. Укрепване на коалиции на НПО в България и ЕС

В работата на Коалицията има редица инициативи за подобряване на водените политики в страната, но се идентифицира нуждата от създаване на активна връзка между НПО и публичния сектор. Проектът предлага създаване на взаимодействие между НПО, институции за подобряване процеса на вземане на решения, повишаване на ролята и капацитета на гражданските организации, членове на Коалицията, в този процес. Ползватели: НПО, вземащите решения, институции, както и самите членове.

Дейности по проекта:

 • Сформиране на екип
 • Инфо обмен за повишаване капацитета на членовете на Коалиция „Дество 2025“
 • Внасяне на външен опит чрез обучения
 • Работни срещи
 • Заключително събитие
 • Публичност на проекта

Резултати:

 • Сформиран екип за изпълнение на проекта; • сключени 4 договори с екип за организация и управление; разработени 4 длъжностни характеристики на членовете на екипа; • проведени 16 екипни срещи; • изготвен детайлен план график за изпълнение на проекта; • изготвен план за вътрешен мониторинг и наблюдение;
 • Проведени: 2 семинара, уебинари, 2 структурирани дискусии, 2 кръгли маси за обмен на информация между партниращите организации в Коалицията; повишен обмен на информация между самите членове на Коалицията; популяризиране на добри практики, повишено ниво на знания за работата и спецификиата на останалите членове на Коалицията; повишено ниво на знание за процеса на ДИ;
 • Проведени 4 обучения; повишен капацитет на Коалцията; придобити нови умения и знания; дебатирани ключови теми за ДИ; попълнени анкетни карти за обучението; обучени 50 ( от организаиця по 3); повишено ниво на знания; подобрена комуникация между членовете на Коалицията и повишен капацитет;
 • Проведени 3 работни срещи на членовете на Коалицията; подобрено ниво на координация; повишено ниво на комуникация в Коалицията; постигнато стратегическо планиране на следващите стъпки на Коалицията; разработени правила и регламенти за работа;
 • Проведена двудневна Конференция, присъствали 100 участника; популяризиран проекта и неговите дейности; установени партньорства; подобрено ниво на комуникация с всички участници в ДИ процеса; предложен механизъм за сътрудничество с националните власти;
 • Осъществена информационна кампания на проекта, проведена 1 заключителна пресконференция (30 участника); изработени 2 банера; изработено лого на Коалицията; изработени и разпространени информационни книжки (800 броя); запознаване на широката общественост с целите и мисията на Коалицията;

Проектът „Развитие на Коалиция Детство 2025“ се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014“.

Повече информация за програмата можете да намерите на: http://www.ngogrants.bg/

Прочетете още ...

Закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище и „Св. Параскева“ в гр. София

Доклад на Петър Москов, министър на здравеопазването за закриване на Домовете за медико-социални грижи за деца в градовете Габрово, Монтана, Пазарджик, Пловдив, Перник, Русе, Търговище

Закриване на ДМСГД Кюстендил

Решение 277 от 28.03.2013 година на Об Съвет Кюстендил за предложение за закриване на ДМСГД Кюстендил. Доклад на проф. д-р Николай Петров, министър на здравеопазването

Върни се обратно в