Среща на ОКМД Пловдив

oo

На 13.06.2014 година в Областна администрация в град Пловдив се проведе среща на Областния Координационен Механизъм по Деинституционализацияна тема: „Координация на процеса на извеждане на децата от институциите”

 

На срещата присъстваха 37 участници, които обсъдиха следните теми:

 • Идентифициране на потребностите от активна подкрепа на новите ЦНСТ по проект „Детство за всички“
 • Принос на всички заинтересовани страни и тяхното активно въвличане /институции, доставчици, НПО/ в процеса на структуриране и работа на новите ЦНСТ

Идентифицирани бяха някои проблемни области като:

 • Ниското заплащане на персонала, издръжката на ЦНСТ според брой настанени лица.
 • Проблеми при намиране на лични лекари и зъболекари на децата.
 • Липса на подходяща мед. апаратура, от която се нуждаят децата за подържане на здравословното им състояние.
 • Неквалифициран персонал. Нужда от специални обучения.
 • Липса на мед. сестри за обгрижване на децата, които се нуждаят от денонощно медицинско наблюдение
 • Невъзможност да се осигури рехабилитацията на децата.
 • Липса на достатъчно съпътстващи услуги, които да поемат децата и лицата от ЦНСТ
 • Включане на децта в образователната система
 • Осигуряване на специализиран превоз за посещение на децата до образователна или социална услуга.Бяха поети и конкретни ангажименти:ДМСГД се ангажира да обучи ръководителите на ЦНСТ и персонала за конкретни медицински интервенции, както и за по специфичното обгрижване на някои от децата. Това ще се случи по предварително съгласуван график с ОЗД, ЦНСТ и ДМСГД. 
 • РЗИ ще съдейства пред здравна каса за осигуряване на лични лекари на децата, както и за медицински експертизи и ТЕЛК решения.
 • Георги Титюков, заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”, пое ангажимент общинска администрация Пловдив да помогне за справяне с проблемите, които са в нейната компетентност.
 •  

Прочетете още ...

Кръгла маса в Пловдив

„Превенция на изоставянето, чрез екипна работа на институциите и гражданското общество“  

Върни се обратно в