Насоки за комуникиране за посетители на Програмата

Безопасността и благосъстоянието на децата са от голямо значение за „Надежда и домове за деца”. Най-добрият интерес на детето е водещото във всичките ни действия и дейности. При подготовката си за посещение на ННС – България ви молим да прочетете и да се съгласите да спазвате следните препоръки и правила за поведение, които имат за цел да гарантират, че вашето посещение ще бъде положително преживяване за всички.

Местна нормативна уредба и правилници

Моля, бъдете наясно, че във всички държави, в които работим, се вземат мерки за предпазването на безопасността и личността на децата, отглеждани в държавната система за детска грижа. Тези мерки включват дейности, простиращи се от обща защита до ограничаване използването на изображения и видове информация, които могат да се използват за идентифициране на децата.

Като пример може да се даде факта, че в много държави е незаконно да се снимат деца в държавна грижа – това обикновено се отнася до деца, живеещи в институции, малки домове от семеен тип и приемна грижа.

Независимо от местното законодателство и системата за детска закрила в съответната държава, ние трябва да гарантираме, че достойнството и универсално признатите права за защита на личното пространство се зачитат. Ние също така трябва да се съобразим с Общия регламент за защита на личните данни (Регламент ЕС 2016/679), както и с установените добри практики за защита на данните.

Препоръки към посещаващите програмите на Надежда и домове за децата относно снимките и информацията:

Следващото по-долу е обща политика за всички програми, в които работим. Всяка страна, обаче, може да има специфични закони или културни традиции, които трябва да бъдат взети под внимание и вие ще бъдете уведомени за това преди или в началото на вашето посещение.

Снимки:Ние разбираме, че посетителите на програмите на Надежда и домове за децата вероятно желаят да правят снимки, за да документират престоя си, но въпреки това като организация посветена на закрилата и подобряването на живота на децата, нашата най-голяма отговорност е към това да гарантираме, че правата, личността и в някои случаи идентичността на нашите бенефициенти са защитени. По тази причина трябва да се следват следните насоки:

 • Докато няма проблем да се правят позитивни групови снимки на деца и възрастни при положение, че има позволение за това, ние молим да не снимате отделно деца или семейства, с които сте се запознали по линия на Надежда и домове за децата;
 • Ръководителят на посещението ще ви информира за това къде е позволено да се правят групови снимки. Въпреки това, като жест на уважение към хората ви молим винаги да питате за позволението им преди да правите снимки, за да сте сигурни, че те нямат нищо против. Това се отнася и до снимки на членове на персонала;
 • Моля, не правете снимки в никои от институциите за деца;
 • Снимките на бенефициентите (деца и възрастни) могат да се използват само като личен архив. Ако желаете да използвате снимки в лекции, презентации, публикации или в социални медии, разрешение за това може да бъде получено от Надежда и домове за децата – Великобритания. Ако имате свои снимки, които искате да използвате, можете да ги изпратите на НДД – Великобритания за одобрение;
 • Всички допълнителни насоки, дадени от съответната държава или парньр следва да бъдат спазвани.

Комуникация, данни и история на случаите

По време на посещението си може да получите достъп, директен или индиректен, до информация за бенефициентите.

 • Информацията, която получавате от Надежда и домове за децата за конкретни деца, възрастни или семейства трябва да се пази конфиденциална, а ако е имало писмена информация, тя трябва да бъде върната обратно на местния служител на НДД, ръководещ посещението;
 • Информацията, която бенефициентите могат да ви споделят директно, също е конфиденциална;
 • Ако желаете да използвате информация за бенефициенти, с които сте се срещали, за лекции или публикации, то тогава тази информация трябва да бъде одобрена първо от НДД – Великобритания, за да се гарантира, че информацията, разкриваща идентичността ще бъде променена и че правото на личен живот ще бъсе уважено;
 • Молим ви да не давате свои лични имейл адреси или телефонни номера или да се съгласявате на индивидуално общуване писмено, електронно или с лични посещения на бенефициентите, с които се срещате по време на посещението си в програма на НДД.
 • Молим ви да не давате никакви обещания за помощ или подкрепа на индивидуални бенефициенти или проекти по време на посещението си.
 • Ако желаете да носите подаръци за децата и/или други бенефициенти, молим ви първо да разговаряте с изпълнителния директор на съответната държава, който ще ги предаде от ваше име или ще ви посъветва за най-подходящия начин да ги предадете лично.

 

Правилник за поведение при посещения на програмите на Надежда и домове за децата

 

Целта на Правилника за поведение на посетителите на Надежда и домове за децата” е да защитава децата и възрастните в нашите програми и да гарантира, че всички посещения ще бъдат за тях едно позитивно преживяване. В Надежда и домове за децата се стремим този Правилник за поведение да бъде интерпретиран в името на най-добрия интерес на детето. Той представлява един наръчник за очакваните стандарти на поведение при посещение на програмите на Надежда и домове за децата.

Правилникът за поведение е задължителен за всички платени и неплатени служители на Надежда и домове за децата и за всеки, който действа като представител на нашата организация. Той се отнася и за всички посетители, донори и журналисти.

Важно е да се разпознае голямото доверие, което децата имат на възрастните, както и  властта, която възрастните имат над децата. Отнасяйте се към това доверие и тази власт с най-голяма отговорност.

Като част от нашата Политика за закрила, ние молим всички посетители на програмите а Надежда и домове за децата да се подпишат под следното:

 1. Спазвайте правото на децата на личен живот. Децата и семействата могат да откажат да бъдат посетени и имат право да променят мнението си за посещението във всeки момент. От децата не трябва да се очаква да взаимодействат с посетителите, освен ако сами не изберат да направят това.
 2. Поддържайте подходящи взаимоотношения с децата и бенефициентите. Всякаква форма на сексуални взаимоотношения с дете или бенефициент е абсолютно неприемлива. Посетителите не трябва да бъдат оставяни насаме с деца. Използването на проститутки също е строго забранено.
 3. Използвайте подходящи и почтителни форми на комуникация. Всякаква физическ агресия, заплахи, вербално насилие и крещене са неприемливи. Всякаква форма на нападане (напр. удряне, ритане, щипане, шамарене) са строго забранени.
 4. Използвайте подходящ език. Не ругайте и никога не правете сексуални или намекващи коментари към дете или бенефициент. Ако дете или бенефициент направят подобен коментар, бъдете готови да приложите същите ограничения при реакцията си.
 5. Не дискриминирайте никое дете или бенефициент по отношение на неговата/ нейната възраст, пол, увреждане, култура, език, етнически произход, религиозни вярвания или сексуална идентичност. Съответно, не изразявайте предпочитания и не отделяйте цялото си внимание на определено дете или бенефициент.
 6. Бъдете бдителни за това, че действията ви могат да бъдат разбрани погрешно от децата и бенефициентите. Действия, зад които стоят добри намерения, могат да изглеждат натрапчиви или заплашителни за някои деца и бенефициенти. Понякога децата са привлечени от възрастните, които ги посещават. Възрастните трябва да са наясно с въздействието на техните действия и трябва внимателно да подхождат към всяко възможно недоразумение.

Декларация към Правилника за поведение на Надежда и домове за децата

 

Запознат съм с Правилника за поведение и Правилника за комуникиране на Надежда и домове за децата, и ги приемам като съществен компонент на Политиката за закрила на Надежда и домове за децата.

Декларирам, че разбирам и съм съгласен/на да спазвам Правилника за поведение и Правилника за комуникиране.

 

Име                                                                           Дата

 

Подпис

 

 

Упълномощен от                                                    Дата

 

 

Подпис

 

 

 

 

В случай, че посетител на програма като представител на Надежда и домове за децата, откаже да приеме или не се съгласи да спазва Политиката за закрила на Надежда и домове за децата, посещението ще бъде бъде отказано. 

 

 

 

Прочетете още ...

Лиценз за социални услуги

Надежда и домове за децата – клон България подаде документи за получаване на лиценз за предоставяне на социални услуги в Агенцията за качество на социалните

Върни се обратно в